Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1883-08-08)

Bremen, Hillmanns Hotel.
8. August 83.

Kære Hr. Justitsraad Hegel.

Da jeg sidst skrev Dem til, var jeg saa temmelig syg. Efterhaanden er jeg dog kommen mig. Jeg gik med min Kone først til Fanø, da jeg mente at Vesterhavsbadene dér vilde s. 239 styrke mit angrebne Nervesystem. Vejret var afskyeligt, og Badegæsterne vare som Vejret. Idetheletaget, det synes at være kommen dertil med mig i Danmark, at jeg saa godt som ingen Steder er fri for Folks Nysgærrighed, Paatrængenhed, Sladder, Familiaritet etc.

Saa tog vi over Hamborg til Bremen forat prøve Nordsøbadene paa en af de østfrisiske Øer, Norderney, Borkum eller lignende. Vi blev bogstavelig regnet inde her i 8te Dage, med Undtagelse af en enkelt Dag, hvor vi forsøgte at gaa til Bremerhafen og derfra videre med Skib, men maatte returnere hertil — ligeledes for Vejret, en formelig Syndflod.

I disse 8 Dage tog jeg da Lundbyes Billedbog atter frem og fortsatte det afbrudte Arbejde. Min Kone har det hjem med sig imorgen. Det er, som jeg telegraferede, 1ste Sort Arbejde. Mere behøver jeg ikke at sige, De vil selv kunne erfare det ved Gennemlæsningen.

Min Pris for dette Værk er 1000 Kroner. Halvdelen heraf afskrives paa vor Regning, Halvdelen — eller rettere 500 Reichsmark — har jeg telegrafisk bedet mig tilsendt hertil.

Hvad min Plan nu er? Jo, den er meget simpel, meget ligefrem og meget stor.

Jeg har lagt andre, mere moderne, og derfor mere oprivende Sujetter tilside. Mine Kræfter taaler foreløbig ikke den Slags Retter.

Jeg kaster mig med al Begejstring over min gamle Kærlighed: Chr. den Anden i Landflygtighed, med sin trofaste Dronning, sine prøvede Mænd, sin sidste store Kraftanstrengelse forat. genvinde sit Rige ved fremmed Hjælp.

Det bliver et fireakts Drama. Saasnart jeg imorgen eller senest iovermorgen har set Emmy velforvaret paa Hjemrejsen, tager jeg selv videre herfra til Antwerpen og de brabantske Stæder, Lier, Mecheln, Gent, for dér paa Stedet i de kommende 5—6 Uger at gøre de historisk-lokale Studier og trække de dramatiske Omrids i Scener og Optrin, samt tillige i min Skitsebog tegne Dekorationer og Kostumer fra de rige flanderske Museer og Samlinger.

Da jeg allerede siden min sidste Hollandsrejse har syslet med dette Emne, er der en Mulighed for at jeg kan have Dramaet færdig efter Jul. Foreløbig beder jeg Dem ikke at omtale, hvad jeg arbejder paa. Jeg er bleven klog af Skade fra sidste Gang, hvor al Verden var a jour med mit Stykke.

Saasnart jeg har faaet mig en fast Adresse — enten i Antwerpen s. 240 werpen eller Lier, skriver jeg Dem til, forat bede Dem sende mig Aliens Historie og andre danske Skrifter vedrørende Sujettet.

Foreløbig er jeg glad over en Stund at skulle arbejde udenfor mit meget smukke, men meget snevre Fædreland.

Med venligste Hilsener

Deres ærb. hengivne
Holger Drachmann.