Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Henrik Herholdt Drachman FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1883-08-21)

21. Aug. 1883.

Kjære Hr. Drachmann.

Omtrent samtidig med Deres venlige Brev af 18. d. modtog jeg en Skrivelse fra Directøren for det kongelige Theater i Stockholm med 1000 Kr., af hvilket Beløb jeg herved har den Fornøjelse at sende 500 frs. i Anvisning.

Resten er efter Deres Ønske til Deres Frues Disposition.

— Hvis De, hvad jeg maa antage, har faaet den svenske Oversættelse af Strandby Folk for deri at foretage en og anden Ændring, De maatte anse fornøden, beder jeg Dem fra det Stockholmske Theaters Director oin snarest og directe at tilbagesende Manuskriptet. Det lader til at Stykket skal spilles strax i Begyndelsen af Saisonen.

Allerede for en 3—4 Dage siden sendte jeg Deres Frue de Dele af Allens de nordiske Rigers Historie, der omhandle Christian II i Landflygtighed, og jeg tror at De der har hvad De behøver. Værkets første Dele have i mange Aar været udsolgte og ere ikke at opdrive.

Hjerteligst takker jeg Dem for Modtagelsen af Deres »Vers og Rim« til de Lundbyeske Billeder. Men jeg maa bemærke, at Hendriksen ikke endnu har leveret alle de Afbildninger, der skulle indlemmes i Samlingen, og jeg udbeder mig derfor Tilladelse til at sende Dem de resterende Træsnit saasnart jeg faar dem, og Hendriksen har lovet mig dem snart.

— Saa kommer jeg tilbage til Emil Blochs Manuskripter. De ved, at Hendriksen har anmodet Emil Bloch om at skrive Lundbyes Biographi, og det er ham en Æressag, at den bliver benyttet og udgives just sammen med Billeder. Jeg kan ikke indse, at det paa nogen Maade skulde kunne forringe den smukke Bog, at denne Biographi optages 1 den, tvertimod s. 241 imod. I det store Format vil den jo kunne trykkes med passende mindre Skrift paa nogle faa Blade. De vilde vise saavel Hendriksen som mig en Villighed ved at indrømme dette. Paa Titelen kunde da anføres med smaa Typer: Med J. Th. Lundbyes Biographi ved Emil Bloch. —

I et Brev, jeg modtog fra Dem fra Bremen og hvori De meddeler, at De er færdig med Digtene til Lundbyes Billeder, skriver De, at Deres Pris for disse Digte er 1000 Kr. — Jeg skal i denne Anledning gjøre opmærksom paa, at saaledes som Manuskriptet nu foreligger udgjør det 20 Blade, men deraf optage Billederne en betydelig Plads.

Det er aldrig faldet mig ind, og det er vel heller ikke Deres Mening, at De for disse Digte vilde forlange et højere Honorar end det, jeg plejer at erlægge, nemlig 50 Kr. for Arket pr. 1000 Ex. — Jeg har endnu ikke taget nogen Bestemmelse om hvor stort Oplag jeg trykker af denne Bog; men jeg kan sige Dem, at samtlige disse Digte udgjøre 457 Linier og regne vi de 20 Overskrifter paa Grund af den større Skrift hver for 2 Linier bliver det Hele ikke 2 Ark med 16 Linier paa Siden, hvad jo er saa meget som muligt i Deres Favør.

Alle Børnene, det ene efter det andet, have været upasselige og maattet holde Sengen, men det varede Gud ske Lov ikke længe, og nu er de alle tre paa Benene igjen og flinke. Modtag de venligste Hilsener fra os alle!

Deres hengivne
Fr. Hegel.