Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1883-08-25)

Hotel de Cobourg. Grand vieux bassin
Antwerpen. 25. Aug. 83.

Kære Hr. Justitsraad Hegel.

For Modtagelsen af de 500 Frcs. takker og kvitterer jeg herved.

Og saa kommer Lundbye. Ja, De har virkelig altid været en elskværdig Justitsraad imod mig, og vi har jo fulgt hinanden (eller rettere De mig) i Tykt og Tyndt, saa at jeg nødig vilde blive vred paa Dem — men der har oprigtig talt fra Deres Side været slaaet adskillige Knuder paa denne Lundbyeske Perlesnor. Dersom Hendriksen og De, begge tilsammen, ønsker denne meningsløse s. 242 Biografi ind i Pragtværket — saa har jeg intet at sige men blot noget at tænke. Hverken Lundbye eller jeg bliver ringere derved, det er sikkert; men Bogen bliver ligesaa meningsløs, som »Lundbyes og Kaalunds Fabler« vilde være blevet det med en tør Biografi foran.

11

16

Og hvad nu Prisen angaar! Kære Hr. Justitsraad Hegel. De har overdraget til mig at samle disse Billeder og udgive dem og forsyne dem med mine Poesier. Jeg skal ikke tale om mit Arbejdes Værdi, men jeg skal kun sige, at jeg i dette Tilfælde ikke har talt Linjerne, jeg har anvendt lige saa megen Inspiration og lige saa megen Tid derpaa, som til en sammenhængende Digtsamling, og jeg har stillet mig overfor dette Arbejde, som en Maler stiller sig til et Landskab eller et Portræt, som man bestiller hos ham for dets Kunstværdis Skyld. Naar han er færdig, siger han sin Pris, og naar han er en Kunstner, der nogenlunde respekterer sig selv og sin Kunst, saa holder han paa denne Pris. Jeg troede, at det endelig denne Gang skulde være et Pragtværk, som skulde udgives, og at man derfor henvendte sig til den lyriske Digter, hvis Vers have højest Kurs, saaledes at man ikke saa meget saa paa Udgifterne som paa Resultatet. Da jeg har forregnet mig i saa Henseende, saa skal jeg sige Dem, kære Hr. Justitsraad, hvad jeg vil. Jeg skænker Dem og Hendriksen i Forening mit Arbejde. De ere mine Venner begge to, og det har været mig kært at sekondere Lundbyes Blyant med min Pen. Paa den Maade er enhver Strid udjævnet, og da De selv er Herre over Værket, kan Blochs Biografi komme med. Naar De blot underretter min Hustru derom, vil hun sende Dem Blochs Manuskript ude fra Vallerød, hvor det ligger i mit Skrivebord.

Her er en smæltende Hede i Belgien. Jeg haaber at alle hos Dem nu er raske og forbliver

Deres ærb. hengivne
Holger Drachmann.