Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Henrik Herholdt Drachman FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884-02-14)

d. 14. Febr. 1884.

Kjære Hr. Drachmann.

Det glæder mig af Deres og Deres Frues venlige Breve at se, at hele Familien i god Behold er ankommen til Nizza, hvor De jo bliver en Maaneds Tid, og jeg haaber, at den Forkjølelse, De har paadraget Dem paa Reisen, alt er jaget paa Døren og at De nu befinder Dem vel. Her have vi det deiligste stille Vejr med en 6 Gr. Varme og Solskin. Af Aviserne har De vel set, at Biskop Martensen er død d. 3. Februar. Han blev begravet i Tirsdags, naturligvis med stor Højtidelighed. Det var en af de allersidste af vore »Store Mænd«, der gik til Hvile. Føler De ikke Lyst til at sende hans Minde en Hilsen fra det Fjerne? Om et Par Dage udkommer de ved hans Jordefærd holdte 3 Taler, som jeg skal sende Dem. Saa kan De jo tænke over Sagen. Borchsenius vil blive glad ved at faa et saadant Digt til sit Blad. — Heegaard har skrevet et smukt Stykke om Martensen i Dagens Nyheder. —

Tak for Oplysningerne til Borchsenius angaaende »Smaa Fortællinger«. Jeg skal nu tale med Borchsenius, og Sætningen s. 245 vil vel saa kunne paabegyndes, saasnart Borchsenius nu faar det Hele ordnet efter Deres Anvisning; første Korrektur sender jeg altsaa Dem.

Fra Krøyer, som jeg var hos idag, skal jeg bringe Dem en hjertelig Hilsen. Han er næsten færdig med det store Malerie fra Skagen, malet i Pastel, og har igen faaet Bestilling paa to Portraiter, det ene i hel Figur, det andet af »en bekjendt og anset Mand« i Knæstykke. — Han var stille glad og smilede over hele Ansigtet. — Director Drewsen fortalte mig idag, at Fru Kjelland kommer herned i Besøg om kort Tid, og skal bo hos ham. Stavanger har ikke kunnet tiltale hende efter Opholdet her. Manden bliver hjemme og skal gjøre en ny Bog færdig til Foraaret. —

Otto Benzons ny Stykke »En Skandale« vil komme til Opførelse i de første Dage af Marts og vil sikkert vække megen Opsigt. Jeg skal sende Dem det, saasnart det er færdig trykt.

— »Elverhøj« vedbliver at gaa for udsolgt Hus, medens et Dukkehjem, Garman og Worse o. l. spilles for tyndt besatte Bænke; hvilket Omslag! — Gid De nu maa have Held med Omarbejdelsen af Puppe og Sommerfugl; men gjør ingen Beregning forud. Jeg véd hvor ofte Bjørnson, Ibsen og Molbech ere blevne bittert skuffede i deres Forventning ligeoverfor de tyske Theatre. En Fallit har ganske vist givet Bjørnson en ret betydelig Indtægt; men alle hans øvrige Stykker, han har bekostet oversatte for den tyske Scene, have kun bragt ham Udgifter og megen Ærgrelse. Det samme gjælder Molbech og tildels Ibsen.

Efter Deres Frues Ønske sender jeg Dem hermed Kreditiv paa 4000 frs., som kunne hæves i Venedig, Milano og Nice. Det er en noget dyrere Maade end ved at sende Kontanter eller Anvisning; men De har saa den Fordel at kunne hæve Pengene efterhaanden, som De har Brug for dem.

Deres lille Digtsamling kommer i Handelen i næste Uge. Trykningen er bleven forsinket derved, at Papiret til de sidste 3 Ark først skulde fabrikeres, idet Forraadet var sluppet op.

— Her er i de sidste Par Maaneder ikke udkommen noget af Betydenhed, saa Tiden for Udgivelsen er god. —

Her har vi det, Gud ske Lov, alle godt og jeg beder Dem herved modtage de kjærligste Hilsener for Dem, Deres elskværdige Hustru og alle Børnene fra Jacob, Julie og

Deres hengivne
Fr. Hegel.