Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Henrik Herholdt Drachman FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884)

1884.

Kjære Hr. Drachmann.

Da jeg fra flere Sider har hørt, at Venedig er et farligt og usundt Opholdssted, navnlig i den varme Tid, var det mig en overordentlig stor Glæde af Deres venlige Breve til Borchsenius og til mig at erfare, at De har forladt denne By og er flyttet op i Bjergene, og at hele Familien lever der i bedste Velgaaende.

Jeg kan godt forstaa, at De der under disse Forhold har langt mere Ro til Tænkning og til Arbejde end selve Hjemmet kan byde Dem, og at De derfor foretrækker i nogen Tid at leve i Udlandet, da De nu engang er der.

Hvad De fortæller mig om det De har under Arbejde, har ogsaa i høj Grad glædet mig, og jeg er sikker paa at en Æveniyrkomedie er noget, som i særlig Grad vil lykkes for Dem, og at De derigjennem vil kunne tage det store Publikum med Storm. — Selv ejer jeg desværre ingen af de Bøger, De skal bruge; men jeg har skaffet dem og sendte dem igaar som Pakke. — Asbjørnsens Æventyr 1. Samling er ikke at opdrive her i Byen. Jeg har forlangt den fra Christiania under Korsbaand og sender den, saasnart jeg faar den.

Deres 1 Akts Skuespil »Lykken i Arenzano« er afskrevet — Originalen opbevarer jeg, og Afskriften er sendt til det kongelige Theaters Chef. — Der skulde da tages en endelig Bestemmelse med Hensyn til Udgivelsen af Lundbyes Billeder, og Hendriksen har lovet mig de resterende 14—15 Træsnit i Løbet af Juli Maaned. De ved, at Ideen til disse Billeders Udgivelse er udgaaet fra Hendriksen, og at han i sin Tid har anmodet Emil Bloch om at ledsage dem med Lundbyes Biographi, som jo forlængst er skrevet og nu foreligger i omarbejdet Skikkelse. Jeg er ved Overdragelsen bunden til at benytte denne Biographi, og jeg tillader mig nu at udbede mig Deres Tilladelse til at maatte medtage en Del af Deres Digte og spørger, om De er tilfreds med, at Udgivelsen af dette Arbejde helt og holdent overlades vor fælles Ven Borchsenius. — Vær saa god at give mig bestemt Svar, naar De næste Gang skriver til mig.

Hjertelig Tak for den smukke Sang. Den vil passe ypperlig paa Udflugten til Frederiksborg og Fredensborg, og et Leve for de sønderjydske Pigers Sanger skal ikke blive glemt.

Igaar besøgte Professor Otto Bache os. Han har været borte et Par Maaneder, den seneste Tid i Spanien, hvor han s. 255 har besøgt Malerisamlingen i Madrid og der taget en Del Kopier. Paa Hjemvejen traf han i Paris flere Venner; deriblandt Krøyer, som har faaet anden Præmie for sit Pastel-Maleri fra Skagen.Der blev ialt kun uddelt en 11 anden Præmier, saa det maa jo betragtes som en stor Ære at Krøyer var mellem disse. De første 5 Præmier, som uddeltes, vare udelukkende til Billedhuggere og Arkitekter. — Bjørnsons ny Fortælling trykkes der paa; han venter at have Manuskriptet færdigt i Midten af indeværende Maaned. Kielland og Lie møder hver med en Fortælling tidlig paa Efteraaret. — Kaalund, som var inde hos mig for en Uges Tid siden, har det bedre og reiste i Torsdags til Modum. Jacobsen har det desværre kun daarligt; han agter i den bedste Sommertid at opholde sig hos Familien i Thisted.

De erindrer vel, at det kongelige Theater i Anledning af Holbergs 200-aarige Fødselsdag har opfordret danske og norske Forfattere til at indsende et Festspil, som kan gaa sammen med en af Holbergs Komedier. Hvis De vil deltage i Konkurrencen, maa Manuskriptet være i Theaterchefens Hænder inden 1. Juli. At De har indleveret en Kantate til Festen, forhindrer Dem vel ikke i ogsaa at skrive Festspillet. —

For tredie, jeg haaber sidste, Gang. Da jeg skrev til Dem om vore Pengesager, var det under Indtrykket af, at Deres Udgifter paa Reisen i en foruroligende Grad overskred, hvad der var budgetteret. Men jeg haaber, at De kjender mig tilstrækkeligt til at vide, at jeg mindst af Alt vil unddrage mig et givet Løfte eller lade en kjær Ven i Stikken.

Det er idag anden Pintsedag. Veiret er glimrende. Skare paa Skare drager forbi os, syngende fædrelandske Sange, af og til ledsaget af Hornmusik og Faner; vort gamle deilige Flag, baaret af en stiv Sydost, staar herligt paa den blaa Himmel. Sommeren holder nu sit Indtog.

De hjerteligste Hilsner for hele Familien fra Jacob, Julie og

Deres hengivne
Fr. Hegel.