Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Henrik Herholdt Drachman FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884-07-17)

17. Juli 1884.

Kjære Hr. Drachmann.

De skandinaviske Boghandlere suse som Fluer om Ørene paa mig, og jeg har ikke et Øjebliks Ro. Jeg faar derfor som Svar paa Deres kjære Brev af 14. d. kun Tid til at sige Dem, at det i høi Grad glæder mig deri at læse den Overbevisningens Varme, hvormed De med Rette hævder Deres Stilling: »Saa liker jeg Jarlen«.

Da De havde anmodet Borchsenius om at læse Manuskriptet, ansaa jeg det for min Pligt at sende Dem de Bemærkninger, jeg modtog fra ham. Jeg ved, at hvad Borchsenius gjør ligeover for Dem, det gjør han altid i den bedste Hensigt og fordi han holder af Dem, og jeg er sikker paa, at De til en vis Grad ogsaa sætter Pris paa Borchsenius Venskab, selv om det en enkelt Gang kan blive lidt besværligt. Jacob, Julie og jeg have læst Deres Eventyr-Komedie og alle glædet os over dens Friskhed og Skjønhed, og det vilde være os en Skuffelse, om den ikke skulde finde en god Modtagelse. Manuskriptet er afgaaet i Trykkeriet, der leverer 2 à 3 Ark daglig, 1. Correktur besørger jeg, og om en 8 Dage haaber jeg at kunne sende Dem en anden Correktur af det Hele, og samtidig sender jeg et Exemplar til Lange-Müller; thi det gjør jo Intet til Sagen, om heri skulde findes en og anden Trykfejl.

11

17

s. 258 Det var en behagelig Overraskelse og et fornyet Bevis paa Deres Venskab, at De var saa god at levere en Sang ved den Fest, vi gjorde i Tirsdags for omtrent 170 Boghandlere. Sangen gjorde stor Lykke, der blev strax udbragt et Leve for Holger Drachmann og Deres Skaal blev drukket med Jubel. Modtag de kjærligste Hilsner fra os alle.

Deres hengivne
Fr. Hegel.