Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1885-01-02)

Antonsgasse 13. Baden b. Wien.
2. Januar 85.

Kære Justitsraad Hegel.

Det er altsaa mit »Glædeligt Nytaar«, jeg herved sender Dem. Og vil De nu høre og lægge Mærke til dette: For første Gang i mit Liv ser jeg et nyt Aar ligge for mig, hvortil jeg selv har lagt Planen, saa reguleret og saa meget afvej et efter mine Studier og Evner, som man vel i det s. 270 hele kan lægge den. Det var dog en fortræffelig Idé med denne Udenlandsrejse. Det sidste Aar har indeholdt den endelige Gærings og Afklaringsproces. Og nu kan jeg i dette Aar forelægge Dem, og derigennem mit danske Folk, Resultatet af mine Studier over Mennesker, Historie og Kunst.

Jeg har tøvet med at omtale disse Arbejder, indtil jeg havde dem saa meget inde paa Livet og saa vidt i Behandlingen, at jeg nogenlunde kan beregne Tidspunktet for deres Fremkomst. Aaret 1885 vil blive et Mærkeaar i den skandinaviske Literatur. Der vil udkomme af mig til Foraaret en større Kunstnerroman: »Med den brede Pensel«, hvori jeg nedlægger alle mine Erfaringer fra Hjemmet og fra Rejser i de sidste 15 Aar lige siden jeg første Gang (lidt vel ungdommeligt) optraadte i den periodiske Literatur med mine Meninger om vor Kunsts Udvikling. Ligesom i »Skyggebilleder« tager jeg ogsaa her en bestemt Afstand fra den altfor »moderne« Udvikling og peger paa den stærke Følelse, Begejstringen, Hjærtet som de eneste gyldige Betingelser for al god national Kunst. Med andre Ord: det er egentlig det oehlen- schlägerske »Gennembrud« fra Aarhundredets Begyndelse — Indvielsen af den ny Æra, som Ungdommen maa følge, hvis den ikke vil gaa til Grunde i overfladisk Virtuositet eller haabløs Kritik.

Dernæst: Til Sommeren (saaledes at det kan udkomme straks paa Efteraaret) venter jeg at faa færdig mit store 5 Akts Drama »Alkibiades eller Grækenland i Forfald«. Om dette er kun at sige, at det er — og bliver — det genialeste dramatiske Arbejde siden »Hakon Jarl« eller »Aladdin«. Det er mit Monument i vor Literatur. Saa kan vore gode Venner Nordmændene maaske begynde at tage Skeen i en anden Haand — hvis de iøvrigt vil lære noget af de Danske. Særlig haaber jeg, at det skal give et »Sæt« i Bjørnson, saa at han atter begynder at anvende sin storslaaede Lyrik i Dramaet. Thi han er dog den eneste!

Endelig vil der til Jul udkomme en overvejende ny Digtsamling, hvortil Rejsen har afgivet sit væsentligste Indhold, særlig Opholdet i de friske Bjærgegne.

Naa, gamle Ven, hvad siger De hertil. Om fjorten Dage vil De modtage den første Tredjedel i Manuskript af Romanen, saa at Sætningen straks kan begynde. I Midten af Februar haaber jeg at kunne hjemsende de første 3 Akter i Renskrift af Dramaet, saaat jeg ogsaa der kan begynde s. 271 at se Korrekturen — hvad der jo altid er af saa væsentlig Betydning for Oversigt og Klarhed. Imorgen afgaar den sidste Korrektur paa »Der var engang«. Saasnart Revisionen af disse Rettelser (ikke saa mange) er endt, beder jeg Dem indsende Æventyrkomedien som Manuskript til det kgl. Theater og samtidig lade mig vide, hvornaar dette er sket, for at jeg kan underrette Lange-Müller derom, der da indsender sit Partitur. Ligeledes afsendes det rettede Manuskript til »Strenge Herrer«, hvorpaa min Hustru vil læse Korrekturen, og som altsaa straks kan sættes i Arbejde i Trykkeriet, saa at Stykket kan være færdig trykt, naar det bliver opført.

Endelig beder jeg Dem forespørge hos Theatret, om det har modtaget for c. 14 Dage siden Renskriften til den sidste Omarbejdelse af »Strenge Herrer« (Theatret er ikke videre ekspedit med Svar), og hvornaar man agter at spille Stykket. Nej, endnu en Ting. Vil De nok købe mig P. Managers to Bøger: »Fra Hellas« og »Den sidste Lamia« og sende mig dem. Jeg kan rimeligvis finde et og andet lille Interiør deri.

Ja, saa er jeg færdig. Tilbage staar kun at takke Dem, paa egne og Emmys Vegne, for den sidste Sending af 300 frcs. samt spørge, om Jakob og Julie har faaet mit lange Julebrev — og endnu en Gang ønske Dem og alle Børnene alt muligt godt for det nye Aar fra os allesammen her i vor meget hyggelige Udlændighed.

Deres hengivne Ven
Holger Drachmann.