Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1866-05-12)

d. 12. Mai 1866.

Kjære Hr. Henrik Ibsen.

Det glæder mig inderlig at kunne meddele Dem, at Deres sidste Digtning »Brand« har fundet en god Modtagelse saavel her som i Norge, og den Omstændighed at den har været omtalt — og velvillig omtalt — i saagodtsom alle større Blade har i overordentlig Grad hjulpet paa Afsætningen, saa der er al Rimelighed for at hele Oplaget vil medgaa. I Provindserne ligger en Deel Exempl., men selv har jeg kun faa Exempl. af Bogen, saa jeg troer af flere Hensyn alt nu at burde begynde Trykningen af et nyt Oplag. Jeg vilde nemlig nødig, at navnlig Boghandlere i Christiania skulle forlange den forgjæves og saaledes have grundet Anledning til Klage, som sikkert ikke vilde udeblive, og dernæst har jeg tænkt, at det muligen kunde faae gunstig Indflydelse, naar Forhandlingen paany kommer frem om Digtergage for Dem, hvad jo er bebudet.

Altsaa uagtet Deres Bog — som anført — ikke er udsolgt, troer jeg dog ikke at løbe nogen stor Risico ved alt nu at trykke en ny Udgave, og jeg begynder derfor strax paa denne, saa den kan komme ud om en 14 Dage; men jeg ønsker kun at tage et Oplag paa 500 Ex. foruden nogle Ex. til Omsending blandt Redact, o. A., og da Omkostningerne ved et lille Oplag s. 298 ere forholdsvis langt betydeligere end ved et stort Oplag, idet Satsen koster det samme, kan jeg kun byde et dermed overensstemmende mindre Honorar, nemlig 150 Rd. for det Hele. Dette skal jeg have den Ære at sende Dem, saasnart Deres Svar er modtaget og jeg deri faaer Bekræftelse om at De er tilfreds med mit Tilbud. —

Af Pastor Fr. Helveg udkommer en større Anmeldelse af Deres Bog (i Forb. med Bjørnsons de Nygifte) i en lille Piece, som jeg skal sende Dem naar den er færdig. — Prof. Rasmus Nielsen har halvvejs lovet mig at anmelde Brand; han kunde gjøre det bedre end de fleste Andre, og hans Ord have Vægt; men om der bliver noget af veed jeg ikke bestemt. — Cand. mag. Brandes har for et Par Uger siden indleveret en Anmeldelse til Dagbladet; den er endnu ikke optaget af Mangel paa Plads; men kan ventes med det første.

Naar De skriver til mig, vilde det meget interessere mig at erfare, hvilket af de foreslaaede Arbejder De først agter at udgive og naar De mener at kunne sende mig Manuscriptet dertil.

Bjørnson har foruden sit Embede som Theaterdirektør ogsaa overtaget Redaktionen af Norsk Folkeblad og vil vel som Følge deraf neppe for det Første faae Lejlighed og samlet Tid til at skrive noget større Arbejde. — De veed vel, at Deres Svigermoder for en 14 Dage siden har forladt Kjøbenhavn; hun havde en meget haard Rejse og kom til Christiania Mandag henad Morgen istedetfor Søndagmiddag. Hun befandt sig derfor ikke vel ved Ankomsten til Norge; men jeg har siden Intet videre hørt fra hende. Hun har under sit Ophold her erhvervet sig mange Venner blandt Folk, der forstaar at vurdere hendes store og sjældne Evner.

Skulde De behøve Forudbetaling paa Honorar for Arbejder, De agter at udgive, skal jeg saavidt muligt med Beredvillighed komme Deres Ønsker i saa Henseende imøde.

Deres ærbødigt hengivne
Fr. Hegel.