Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1871-01-27)

27-1 1871.

Kjære Hr. Ibsen.

Det glæder mig at kunne meddele Dem, at Kongs-Emnerne vedblivende gjør stor Lykke. Det har nu været spillet 3 Gange, sidste Gang uden Abonnement, for fuldt Hus og saagodtsom udelukkende til forhøjede Priser. Grunden til, at Stykket kun s. 310 har gaaet to Gange siden det den II. Jan. første Gang blev opført er den, at Wiehe d. 12. Jan. forstuvede sin Fod og maatte holde sig 1 Ro indtil d. 23., da han atter optraadte.— At Kongs-Emnerne interesserer og at De her har et saa taknemmeligt Publikum, som De kan ønske Dem, derom maa De være forvisset. Uagtet det varer i den her uhørt lange Tid af henved 4 1/2 Time, er der ikke Spor af Tegn til at Nogen føler sig trættet; men Forestillingen følges med spændt Opmærksomhed fra Begyndelsen til Enden. De Mangler ved Spillet, som fremhævedes af Bladene efter første Forestilling, have senere tabt sig, og Nyrop tilfredsstiller mere og mere medens Wiehes og Poulsens Fremstilling af Hertug Skule og Bisp Nikolas findes mesterlige. Fra Theaterbestyrelsen er intet sparet med Hensyn til Dekorationer, Dragter m. m., Musikken er særdeles smuk og gjør stor Virkning. Hvorvidt The- ateret har benyttet de af Dem foretagne Forkortelser har jeg ikke kunnet faa at vide; men at man har havt 2’ Udg. af Texten ved Indstuderingen er jeg temmelig vis paa. — Vilde De ikke ligefrem skrive til Just. Berner derom. Er det med Deres Samtykke at Skules Lig tilsidst bæres ind paa Scenen og at Håkon over det udtaler sin Slutningsreplik? Det er ikke i Overensstemmelse med Texten. Stykket er foruden i Aften ogsaa ansat til Opførelse paa Søndag og Torsdag. — Jeg vedlægger et Par Udtalelser i Dagbladet af 25/x og i Berl. Tid. af 26/1 om de senere to Opførelser.

For den modtagne Afdeling af Manuscriptet til Deres Digtsamling takker jeg. Den kan godt ifølge Deres Ønske blive trykt i samme Format som Plougs og Richardts Digte, men burde vist helst udgjøre en 10 Ark (160 Sider); ellers vil den blive temmelig lille. Saavel Bergsøes som Richardts Digte har jeg ledsaget med Titelvignet, som bidrager til at give Bogen et smukt Udseende. En saadan vilde jeg ogsaa gjerne have til Deres Samling, hvis De intet har derimod, og beder Dem i saa Fald snarest at meddele mig hvad De ønskede fremstillet i Tegningen. Kjender De en norsk Kunstner, der kunde udføre den, er jeg villig til at henvende mig til ham; ellers kan jeg faa den tegnet her. Jeg vilde foreslaa at lade Titelen blive »Digte« af H. I. De skal nok faa godt Papir til denne Bog. Jeg vedlægger to Prøver, og beder Dem vælge den Skrift, De synes bedst om.

Da jeg har Grund til at tro, at der vil blive stærk Efterspørgsel efter Deres Digte strax naar de udkommer, foreslaar s. 311 jeg at trykke et Oplag paa 4000 Ex. foruden et lille Antal Ex. til gratis Omdeling (til Forf., Redakt, o. A.) og tilbyder Dem et Honorar af 100 Rdl. Arket.

Jeg vedlægger Opgjørelse af vort Mellemværende for forrige Aar. Lad det ikke forskrække Dem, at jeg faaer tilgode 322,65; thi Deres 1000 Rdl. staar urørte i Sparekassen. Det jeg har tilgode kan blive likvideret senere.

Med de venligste Hilsener er jeg
Deres ærbødigt hengivne
Fr. Hegel.