Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1874-09-20)

20-9 74.

Kjære Hr. Ibsen.

Dels af Aviserne og dels af Breve fra Venner i Norge har jeg med inderlig Glæde erfaret, at De i Deres Fødeland har faaet en Modtagelse, saa hjertelig og hensynsfuld, at De neppe kunde ønske Dem den bedre. At De nu tænker paa at kjøbe Dem et Hus og flytte hjem, er jo saa naturligt. Men ere Priserne for Ejendomme ikke for Tiden meget høje?

Peer Gynt er nu endelig færdig og bliver forsendt paa Fredag. Vil De sende »Fru Inger« kan den jo gaae forud for »de Unges Forbund«, hvoraf jeg endnu har nogle faae Ex s. 319 . — Alle Bogtrykkerierne hernede ere saa beskjæftigede, at de f. T. ikke paatager sig mere Arbejde. Flere af dem kunde udrette langt mere, naar de havde Sættere. Er der ledige Sættere deroppe og vilde de rejse herned, ville de strax kunne finde Ansættelse saafremt de kun ere nogenlunde duelige.

Det er endnu ikke ganske afgjort, naar vort nye National theater skal aabnes. Her nævnes d. 15. Oct.; men med Vished kan det endnu ikke siges, da meget staaer tilbage. Bliver nogen Dag for Aabningen nærmere bestemt, skal jeg underrette Dem derom. Kan og vil De være her i Byen ved den Tid, saa er det saa sikkert som nogen Ting i Verden, at De vil faa tilsendt Adgangsbillet til Aabnings-Højtideligheden.

Fra Oktober begynder Brødrene Brandes paa mit Forlag Udgivelsen af det længe paatænkte Maanedsskrift, der vil ud gaa under Titel »det 19. Aarhundrede« og hvortil De i sin Tid vist har lovet Brandes Deres Bistand. — Et Bidrag fra Dem i det første Hefte vilde have været af stor Betydning for os, og Brandes har vist skrevet til Dem derom; men jeg kan nok tænke, at. De under Deres Besøg vanskelig finder Ro til Arbejde. Men De vil jo nok senere hen og helst snart ved et eller andet Bidrag støtte dette Foretagende. Saafremt man intet faar fra Dem til I’ Hefte, vil heri blive optaget en længere Anmeldelse af Kejser og G. af G. Brandes. Indrykningen af denne Anmeldelse mente Brandes, der er i Leipzig, burde passende udsættes lidt, dersom De leverede Noget til I’ Hefte.

Paa Torsdag flytte vi ind fra Landet, da vi have en Del at ordne til min Søns Bryllup, der, om Gud vil, skal holdes i den anden Uge i October.

De venligste Hilsener fra
Deres hengivne
Fr. Hegel.