Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1875-07-01)

d. 1. Juli 1875.

Kjære Hr. Ibsen!

Idet jeg efter Deres Ønske hermed tilbagesender den modtagne Skrivelse fra Mallings Boghandel, kan jeg ikke Andet end udtale for Dem min oprigtige Tak for den unægtelig noget overraskende Underretning, De gjennem denne Skrivelse har ladet mig blive tildeel. Hvad selve Forslaget an- gaaer, kan jeg meget godt forstaae, at norske Boghandlere ønske at være Forlæggere for norske Digtere, navnligt naar Digterne have et grundfæstet Navn; derimod har det ganske vist forundret mig, at mine ærede Kolleger i dette Tilfælde føre Underhandlingerne uden at tage noget Hensyn til mig, der jo tilvisse ogsaa er Part i Sagen. Uden Deres velvillige Meddelelse vilde jeg sandsynligvis være forbleven ganske uvidende om det hele Anliggende. De veed, hvormegen Pris jeg sætter paa at være Deres Forlægger, og jeg haaber, at vort gamle Forhold fremdeles vil bestaae uforandret. Herom tillader jeg mig at see et Vidnesbyrd i den Omstændighed, at De bar villet gjøre mig denne Meddelelse, hvilket jeg optager som en Venlighed fra Deres Side, jeg i højeste Grad paaskjønner. — De fire Herrer, der staae i Spidsen for den norske Forlagsforening, ere utvivlsomt Landets dygtigste og driftigste Boghandlere; de nyde alle vel fortjent Anseelse og det nye Firma, de i Forening have stiftet, vil sandsynligvis nok have en Fremtid for sig.

Da jeg i Løbet af et Par Maaneder af Deres Digtsamling har modtaget en Del Ex. tilbage, mest fra Boghandlere i Sverige, er jeg i nogen Tid istand til at expedere alle ind gaaende Bestillinger paa denne Bog. Jeg haaber derfor ikke, at De har noget imod, at jeg har ladet Bogtrykkeren først begynde paa et nyt Oplag af Kongs-Emnerne, hvoraf jeg har kun meget faa Ex., og saasnart denne er færdig, vil han tage Digtene i Arbejde. Har De Rettelser til Kongs-Emnerne,. beder jeg Dem om at sende mig samme med omgaaende Post.— Den 2. Udg. af Digtene skal nok blive færdig i god Tid.

I Henhold til Deres idag modtagne Skrivelse af 29. Juni sender jeg Dem vedlagt 150 Thaler (450 Rm.) pr. Courant, det omtrentlige Beløb af Deres halvaarlige Renter. Jeg var for lidt siden paa Theatercontoiret; men Tillægshonoraret for Hærmændene var endnu ikke anvist. Just. Berner lovede en af Dagene at meddele mig, naar det kan hæves. Saasnart jeg har faaet det, skal jeg omsætte det i Svenske Jernbane Obligationer.

Deres oprigtigt hengivne
Fr. Hegel.