Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1876-11-02)

2-11 1876.

Kjære Hr. Ibsen!

I Besvarelse af Deres ærede Brev af 31. d. skal jeg herved tillade mig at meddele, at Referatet i det norske Morgenblad ang. Goldschmidts Livs Erindringer er urigtigt, hvad Honorarets Størrelse angaaer. Jeg betragter Prof. Goldschmidt som en Forfatter af 1’ Rang og betaler ham for et Oplag paa 2500 Ex. 125 Kr. for Arket, hvilket er det samme Honorar, jeg betaler Dem og nogle enkelte andre af de betydeligste Forfattere.

Det har baade forundret mig og gjort mig meget ondt, at De, kjære Hr. Ibsen, har kunnet fæste Lid til saadanne Rygter, som jo kunne laves i det Uendelige, baade mundtlig og s. 327 paa Tryk. Ved Selv at anstille en Beregning (hvor da ikke maatte glemmes Rabatten, omtr. 1/3 af Bogladepr., Avertis., Tab, foruden Honorar, Papir, Tryk, Heftning) vilde De kunne overbevise Dem om, at jeg handlede ubesindigt, om jeg indlod mig paa en saadan Forretning; thi istedet for Udsigt til nogen Fortjeneste for Risico og Ulejlighed, vilde den bringe mig et sikkert Tab. Et forøget Honorar vilde medføre en forholdsvis højere Bogladepris, hvilket uden al Tvivl neppe i Længden vilde bringe Forfatteren noget større Udbytte.

Med mange venlige Pliisener for Dem og Deres fra min Søn og Deres oprigtig hengivne

Fr. Hegel.