Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1880-06-06)

Kjøbenhavnd. 6. Juni 1880.

Kiære Herr Dr. Ibsen!

Naar De spørger mig om min Mening angaaende den i Deres venlige Brev omtalte Plan, skal jeg sige Dem, hvorfor jeg ganske bestemt fraraader Dem at føre Forslaget ud i Virkeligheden. En Fortale, som den, der alt er skreven til »Catilina«, har og kan have Værd som knyttende sig til et Ungdomsværk, der senere er revideret og udgivet af den fuldt udviklede Digter. Bortset fra denne særlige Omstændighed bliver det, efter mit Skjøn, en Notits af halv privat Natur, som neppe vilde interessere Publikum, dersom den ikke bag sig havde Navnet Henrik Ibsen. Men selv i dette Tilfælde bør vistnok en Oplysning af denne Art kun forekomme en enkelt Gang. Gjentagelser ville svække Indtrykket, og naar de udstrækkes til en hel Række Arbejder, ville de sikkert for Læseverdenen faa et Præg af det Anekdotemæssige, som for enhver Pris bør holdes borte.

Deres Arbejder staa hvert for sig som klare, karakteristiske Helheder, hvis Betydning ikke bør knyttes til slige smaa Sidebemærkninger, som ubevidst ville arbejde sig ind i Læsernes Bevidsthed og efterhaanden bringe et nyt og forstyrrende Element ind i Tilegnelsen, fordi Helhed og Brudstykke nu engang ikke harmonere. En ganske anden Sag var det, synes mig, om De nogensinde vilde skrive et »aus meinem Leben«, i hvilket Skrift hine Brudstykker da vilde blive indføjede paa deres Plads i Rækken, og netop derved ophøre at være Brudstykke. Men et saadant Arbejde tror jeg, at De vilde gjøre klogt i at opsætte en Stund endnu.

Gaar De den anden Vej og indlader Dem paa Privatissima, bliver Publikum let vigtigt og skaber en ny Forhandlingsbasis ved Deres tilkommende Arbejder, med hvilken De muligvis ikke kan være tjent.

Saaledes staar Sagen for mig, idet jeg henstiller mine Ytringer til Deres nærmere venlige Overvejelse.

Vedlagt har jeg den Fornøjelse at sende Dem de omskrevne 1000 Kr. i tydsk Mønt (1125 Rmk.)

En af Deres Svenske 4 % Statsobligationer paa 1000 Kr. blev udtrukken i April; i dens Sted har jeg kjøbt til Dem en af samme Størrelse og godskreven Dem de derved indvundne 51 Kr. 33 Øre.

s. 348 Vi haabe, at Deres kjære Frue og Søn paa Rejsen til Norge blive nogle Dage i Kjøbenhavn, og glæde os til da at se dem.

Med de kjærligste Hilsener for Dem Alle fra mine Børn og fra mig, er jeg

Deres hjertelig hengivne
Fr. Hegel.