Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1882-01-10)

d. 10. Jan. 1882.

Kjære Hr. Dr. Ibsen.

Idet jeg herved endnu engang takker Dem for Deres venlige Brev af 2. Januar, skal jeg besvare et Spørgsmaal, De deri stiller mig, især fordi De stiller det saa bestemt og direkte.

De spørger: Har al denne Allarm skadet Bogens Afsætning? og hertil maa jeg afgjort svare: ja.

Som det af Anmeldelserne vil være Dem bekjendt, har »Gengangere« gjort stor Opsigt og været denne Vinters literære Begivenhed, ligesom i Forfjor »Et Dukkehjem«. Dette er iøvrigt ikke andet end hvad man kunde sige sig selv maatte ske. Men med Beundringen fulgte saa at sige øjeblikkelig en stærk Indignation over de Forhold, som drages frem i »Gengangere«, og som man for enhver Pris vil holde ude fra Fa- milieliteraturen. Virkningen heraf mærkedes ligeledes øjeblikkelig. Af det store Oplag var der allerede forud bestilt et ikke ringe Antal Exemplarer, dels til Provindserne, dels til Norge-Sverige.

Fra flere af de udenbyes Boghandlere, navnlig fra Chr-a, Bergen og Stockholm, hvor Bladene ligefrem have modarbejdet Bogens Salg, har jeg allerede nu modtaget Meddelelse om, at de ikke kunde finde den forventede Afsætning for »Gengangere« og derfor fremkommer med Anmodning til mig om at tage større Partier af Bogen tilbage, ikke blot samtlige Ex., som havdes i Condition, men ogsaa saadanne, som vare leverede i »fast Regning« og som altsaa efter de gjældende Regler ikke kunne remitteres. Af Hensyn til Bevarelsen af et godt Forhold ligeoverfor mine Kolleger, har jeg anset det for klogest tildels at gjøre dem denne Indrømmelse.

Her i Byen har Salget af »Gengangere« været betydelig ringere end af Deres tidligere Skrifter. — Ogsaa paa Deres ældre Arbejder har det hele udøvet tilbagevirkende Kraft.

23*

s. 356 Jeg plejer hver Jul at afsætte en ikke ringe Del af Deres Skrifter, men iaar har dette været Tilfældet i en mærkelig ringere Grad.

Jeg har troet, kjære Hr. Ibsen, uden Forbehold at burde give Dem disse Oplysninger.

Med Hensyn til Prof. Molbech, da tror jeg at turde sige, at han ikke har skrevet om Deres ny Stykke, hverken i Dagbladet eller i noget andet Blad. — — — —

Deres hjærteligt hengivne
Fr. Hegel.