Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1883-03-01)

1-3 1883.

Kjære Hr. Dr. Ibsen!

Det var efter gjentagen Anmodning, at jeg bad om Svar med Hensyn til Opførelsen af »Gengangere« paa Casino, og jeg maatte antage, at Forespørgselen til Dem var udgaaet s. 361 fra Direktør Andersen selv. At De ikke vil indlade Dem om denne Sag med uvedkommende Personer, er ganske naturligt; det er maaske ogsaa bedst for Stykket, at det ikke kommer frem paa Casino, hvor man neppe vil kunne spille det paa en tilfredsstillende Maade.

Om jeg ikke husker fejl, har jeg for en Del Aar siden foreslaaet Dem at udgive et andet Oplag af »Gildet paa Solhaug«, som er det eneste af Deres ældre Arbejder, der ikke er trykt paany, uagtet det vistnok i mangfoldige Aar ikke har været at faa i Boghandelen. Siden har jeg flere Gange tænkt paa at bringe Sagen frem, men har ikke gjort det af Frygt for, at De kunde finde det paatrængende. — Det er mig derfor en Glæde, at Tilbudet nu kommer fra Dem selv, og det er en Selvfølge, at jeg gjerne modtager det. Gildet paa Solhaug blev vistnok i 1856 eller 1857 spillet paa Casino og gjorde Lykke; men vil være saa godt som ukjendt for den nuværende Slægt, navnlig her i Landet. Jeg har skrevet til Christiania om et Exemplar og naar det kommer, skal det strax blive Dem sendt. Kunde det blive revideret saa betids, at det ny Oplag kunde udkomme i Slutningen af April vilde denne Tid jo være ganske heldig. Ellers maa vi vel helst vente med Udgivelsen til Efteraaret (September Maaned). Jeg foreslaar at der trykkes 4000 Exemplarer mod et Honorar af 225 Kr. Arket.

I Løbet af en otte Dage vil efter al Sandsynlighed »en Folkefjende« blive spillet her.

Igaar Aftes var jeg til en Fest i Hotel d’Angleterre for Dr. G. Brandes, som nu er kommen tilbage. Selskabet bestod af omtrent 170 Damer og Herrer, og Alt gik fortræffeligt.

Mange kj ærlige Hilsener for Dem pg Deres Familie fra mine Børn og mig

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.