Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1883-09-05)

Gossensass in Tyrol, den 5. Septemb. 1883.

Kære herr justitsråd Hegel!

Hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed, De, i anledning af »Gengangeres« opførelse har vist mig ved at sende telegrammer, breve og aviser, hvilket alt sammen er rigtig kommet mig ihænde og har voldt os en stor glæde. Jeg vidste s. 362 jo nok at dette stykke engang vilde slå sejrende igennem; men jeg turde ikke håbe at det vilde ske så snart.

Hvis herr Lindberg kommer til at opføre stykket i Kristiania, så har han at indbetale honoraret (500 kroner) til boghandler Lund. For opførelsesretten i Stockholm vil han derimod indsende til Dem det derfor betingede honorar, 400 kroner.

Til den kongelige teaterdirektion i Stockholm har jeg telegraferet og derefter skrevet i anledning af den modtagne telegrafiske forespørgsel. Svar er endnu ikke indløbet. Lindberg har ingen eneret, og en senere opførelse af stykket på det kgl. svenske teater vil jo ikke kunne kollidere med hans interesser.

Henrik Ibsens Bolig i Gossensass.
(Der Wielandshof).

I København har jeg ikke overdraget retten til at spille »Gengangere« i originalsproget til nogen; jeg foretrækker at vente og se tiden an.

Derimod har teateragent Otto Petersen i København henvendt sig til mig angående opførelsesretten i de danske provinsbyer. s. 363 Jeg tænker i disse dage at meddele ham mine betingelser, deriblandt den ufravigelige at han forskudsvis skal indbetale honoraret til Dem, hvortil han forøvrigt selv i sit brev erklærer sig villig.

Her i Gossensass har vi opholdt os siden 25 Juni og kommer neppe til at afrejse før udgangen af indeværende måned. Mit nye skuespil kommer jeg ikke til at fuldføre før i løbet af den kommende vinter; men jeg håber at denne langsomme fremadskriden ikke vil være til skade for stykket.

Med gentagen tak og med vore bedste hilsener til Dem og Deres kære tegner jeg mig

Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.