Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1886-10-07)

Kjøbenhavnd. 7. Okt. 1886.

Kjære Hr. Dr. Ibsen.

Hjertelig Tak for Manuskriptet til Deres ny Skuespil. Jeg har læst det med største Interesse og derpaa i Søndags afleveret det i Bogtrykkeriet paa Titelen nær, som jeg gjemmer til sidst. Jeg tror, at Theateret har ypperlige Kræfter til Besættelse af de faa Roller og tvivler ikke om, at dette Stykke vil opnaa stor Succes.

Naar De ikke har givet Kammerherre Fallesen Haab om, at Deres fremtidige Dramaer skulle opføres paa Scenen før de udkomme i Bogform, og De i saa Henseende staar fri, er jeg overbevist om, at det er bedst som hidtil: at Stykket kommer i Handelen paa den for Afsætningen belejligste Tid; i dette Tilfælde altsaa medio November, der jo er saa heldig som vel muligt. Med sin bedste Villie kan Kammerherre Falle s. 375 sen ikke bringe det paa Scenen før ind i næste Aar, maaske i Januar eller Februar, som ere gode Maaneder for Theateret, men slette for Bogsalget. Jeg vilde derfor foreslaa, at naar De sender Kammerherre Fallesen Stykket og tilbyder ham det paa de sædvanlige Betingelser til Opførelse paa det kgl. Theater, at De saa meddeler ham bestemt, at det i Slutningen af November vil komme i Boghandelen, det samme burde vist helst meddeles ogsaa de øvrige Theatre, der faa Stykket tilsendte. I Løbet af en Maaneds Tid beder jeg Dem være saa god at sende mig disse Breve, som saa med et Exemplar af Bogen skulle blive Vedkommende tilstillede.

Jeg har anmodet Fuldmægtig Larsen om at besørge Korrekturlæsningen, som vel ikke kan være i bedre Hænder.

Af Deres Skuespil »Rosmersholm« foreslaar jeg at lade trykke 8000 Exemplarer mod et Honorar af 480 Kr. Arket.

— Under bedre Forhold vilde jeg have foreslaaet at trykke et noget større Oplag.

Med de venligste Hilsener fra mine Børn og mig for Dem og Deres kjære Frue, er jeg

Deres hjertelig hengivne
Fr. Hegel.