Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1886-11-04)

München, den 4. November 1886.

Kære herr justitsråd Hegel!

Jeg takker Dem særdeles meget for Deres meddelelse angående den yttring, som kammerherre Fallesen har ladet falde under samtalen med Deres herr søn.

Yttringen foranlediger imidlertid ingen forandrede dispositioner fra min side.

Da jeg ifjor stillede teaterchefen i udsigt som en mulighed at mit nye stykke skulde blive ham tilsendt forinden det kom i handelen, så skete det under den forudsætning at stykket vilde blive færdigt tidligt på sommeren, altså på en tid, da mine nye bøger ikke udgives.

Men denne forudsætning indtraf jo ikke. Og hvor kan herr Fallesen blot et øjeblik tænke sig at jeg af hensyn til ham eller hans ønsker skulde være villig til at stille mit nye skuespil udenfor det forestående literære julemarked?

Jeg beder Dem om godhedsfuldt at ville tilstille ham et exemplar så snart et sådant måtte blive færdigt og derhos underrette ham om udgivelsestiden, således, som denne imellem os er aftalt. Frafalder han så sin underlige beslutning, skal jeg officielt indlevere stykket til det kgl. teater.

Jeg kan imidlertid ikke tænke mig, at han, efter at have lært dette arbejde at kende, skulde ville unddrage sine bedste kunstnere de lønnende opgaver, som her bydes dem. Også nærer jeg den tro at herr kammerherren ved nærmere overvejelse vil komme til en rigtigere erkendelse af, hvad han skylder det københavnske teaterpublikum.

Jeg takker Dem forbindtligst for Deres igår modtagne telegram samt for den ulejlighed, De for øvrigt har havt i anledning af Dagmarteatrets antagelse af »Gildet på Solhaug«.

s. 377 E. Werenskiold pinx.
Henrik Ibsen.

s. 378 s. 379 Og så må jeg sluttelig anmode Dem om godhedsfuldt at ville sende mig 1000 kroner, enten i tyske sedler eller ved veksel.

Med de bedste hilsener til Dem og Deres kære børn tegner jeg mig

Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

P. s. Mangfoldig tak for Kiellands nye bog! Jeg er nu i færd med at læse den.

H. I.