Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1887-01-26)

München, den 26. Januar 1887.

Kære herr justitsråd Hegel!

Herved beder jeg Dem modtage min bedste tak såvel for det tilsendte årsregnskab som for Deres venlige brev af 8de ds. med deri indlagte pengebeløb.

Jeg vilde være Dem meget takskyldig om der for min regning måtte blive indkøbt utvilsomt sikkre værdipapirer til et pålydende beløb af 5000 kroner. Men hvilke disse papirer helst burde være, ved jeg ikke at angive da jeg ikke har tilstrækkelig kendskab til forholdene. Jeg beder Dem derfor om at handle efter bedste skøn.

Jeg forudsætter at De intet har hørt fra kammerherre Fallesen angående »Rosmersholm«. Og da jeg selv heller ikke har modtaget nogen meddelelse fra ham, så ser det jo ud, som om hans til Deres herr søn udtalte trusel altså dog virkelig var alvorlig ment. Men da forekommer det mig besynderligt og selvmodsigende at han nu netop opfører Drachmanns eventyrkomedie, som jo allerede længe har været trykt.

Heller ikke om »Kærlighedens komedie« har jeg i bladene kunnet erfare noget. Jeg er derfor forberedt på at stykket ikke kommer til opførelse. Dette vilde unægtelig være ret karakteristisk. Da herr Fallesen underhandlede med mig om antagelsen og jeg gjorde ham opmærksom på at Folketeatret agtede at spille stykket, lod han mig vide at dette, i henhold til det kgl. teaters privilegier, vilde blive forbudt.

Men jeg er i denne tid så optagen af andre anliggender at disse hjemlige ejendommeligheder anfægter mig mindre end de ellers vilde gøre. Sandsynligvis allerede idag udkommer i Berlin en tysk oversættelse af »Rosmersholm«, besørget af M. v. Borch, der i sin tid oversatte »Gengangere«. W. Lange har nølet så længe med at aflevere sit manuskript til Reclam s. 381 at hans konkurrent nu kommer ham i forkøbet. For mig medfører sagen intet pekuniært tab, da jeg har samme betingelser hos begge oversættere.

»En folkefiende« skal spilles i Ostend-teatret i Berlin og »Rosmersholm« kommer rimeligvis op i Deutsches Theater sammesteds. I næste måned kommer Meiningerne did og vil da spille »Gengangere«.

I håb om at alt står vel til i Deres kære familjekreds sender vi Dem alle vore bedste hilsener.

Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.