Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Peter Jacobsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1871-09-16)

16-9 1871.
Hr. Cand. Jacobsen.
Thisted.

Som jeg i Brev af 20. Juli tillod mig at fremføre vilde det have været mig kjært, om 1’ Hefte af Deres Oversættelse af Darwin kunde være udkommet i Begyndelsen af Oktober; men da dette nu ikke kan ske, beder jeg Dem gjøre hvad De kan for, at det kan være færdigt til Udgivelse i Slutningen af Oktober, og det vil derfor være nødvendigt at De allerede nu sender mig Manuskriptet for at det strax kan blive taget i Arbejde. Samtidig dermed beder jeg Dem sende mig de faa Billeder, som De ønsker skaarne til 1’ Hefte; de skulle da blive givne til ræskæreren. Kunde De formaa Forfatteren til, uden Vederlag, at levere nogle indledende Ord til Deres Oversættelse, vilde det jo ganske vist være særdeles heldigt for os; men jeg tvivler om at han gjør.

J. P. Jacobsen som Dreng.

I Haab om snart at see Dem her i Byen, forbliver jeg

med største Højagtelse
Deres ærbødigste
Fr. Hegel.