Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Peter Jacobsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1873-10-14)

14-10, 1873.

Hr. Cand. Jacobsen.

Af Dr. Brandes hører jeg, at De i disse Dage kan ventes til Thisted hvor De tager Ophold i den nærmeste Fremtid.

Den hele Sommer har Trykningen af Deres Oversættelse af Darwin hvilet, og jeg har været afskaaret fra at sende Dem en Anmodning om dog at expedere de Correcturer, som efterhaanden fra Cand. Møller ere Dem tilstillede, da jeg ikke vidste Deres Opholdssted. Jeg tillader mig nu at sende disse Linier til Thisted i Haab om der at træffe Dem. De vil selv mdse, at jeg ikke kan paabegynde Udgivelsen af nævnte Bog før jeg har Vished om, at Fortsættelsen kan følge i regelmæssig Orden, og ]eg beder Dem derfor snarest at meddele mig, om Oversættelsen er helt færdig, om Manuskriptet er i den Stand, at det ligefrem kan trykkes som det er, om jeg for Deres Regning kan lade Correctur besørge her eller om De ønsker, at de skulle sen es til Thisted. I dette Tilfælde maa jeg forlange en hurtig Expedition, da der nødvendigvis maa trykkes 2 a 3 om Ugen.

Der er kun rentrykt 15 Ark.

Ærbødigst
Fr. Hegel.