Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1876-09-07)

7/XI 76. Thisted.

Jeg maa meget beklage Hr. Græbes Fejltagelse med Hensyn til min Bog, da jeg troer at den derved frembragte; Skuffelse har været Skyld i at jeg syntes Deres sidste ærede Brev var saa uvenligt..

Min Bog skal ganske vist blive færdig 1 den af Hr. Cancelliraaden opgivne Tid, og den vilde have været det, hvis jeg ikke var bleven syg. Heldigvis er jeg nu saa rask at min Sundhedstilstand ikke kan lægge Hindringer i Vejen.

Dersom jeg ikke var i saa stor Forlegenhed, skulde jeg ikke her gjentage min Anmodning om de 50 Daler Jeg veed vel at M. Grubbe ikke vil dække det Beløb Hr. Cancelliraaden har tilladt mig at hæve men jeg fremsatte ogsaa den nævnte Anmodning i den Tanke at De, laltfald i en vis Grad interesserede Dem for mig, hvad Deres venlige Imødekommen havde faaet mig til at tro, og jeg ventede ikke at De var kjed af en Forbindelse, eller hvad jeg skal kalde det, s. 395 som jeg paa min Side saa gjerne vilde bevare. Men hvordan det saa er — beder jeg Hr. Cancelliraaden være overbevist om at jeg altid vil mindes den Velvillie og Forekommenhed, der tidligere er bleven mig til Del, med Tak.

Igjennem Trediemand veed jeg, at Vodskov tænker paa at anmelde mig i Dagbladet. Dersom E. Brandes kunde komme til at anmelde i Berlingske vilde han vel ikke være uvillig dertil, men jeg veed det ikke, men i Morgenbladet tænker jeg han faar mig anmeldt.

J. P. Jacobsen.
(c. 1865.)

Jeg vilde gjerne vide hvordan Udtrykket Interieur kan støde, det forekommer mig at være et baade betegnende og fordringsløst Udtryk. Fortælling og Skildring o. a. l. er Bogen jo ikke og kan da heller ikke kaldes det. Jeg vil nødig heri gjøre en Forandring. Men hvis det skulde kunne være til Skade for Salget af Bogen bliver Sagen jo en anden.

Jeg venter herom Deres ærede Meddelelse.

Med udmærket Højagtelse

Deres
J. P. Jacobsen.