Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Peter Jacobsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1876-11-10)

d. 10. 11. 1876.

Kjære Hr. Cand. I. P. Jacobsen.

Det gjør mig i Sandhed ondt af Deres sidste ærede Brev at see, at De har fundet min sidste Skrivelse uvenlig. Jeg har gjennemlæst den paany og kan ikke finde noget, som tyder paa et uvenligt Sindelag; tvertimod nærer jeg stor Hengivenhed for Dem. At jeg ønsker Deres Bog fuldført saa betids, at der kan være Mulighed for dens Udgivelse endnu i Slutningen af denne Maaned og at jeg har tilladt mig at udtale dette Ønske, vil De dog ikke kunne tage mig ilde op, s. 396 da det jo er ligesaa meget i Deres som i min Interesse, at den kan være i Handelen i nogenlunde god Tid. — Det er mig kjært af Deres Brev at erfare, at jeg altsaa i Løbet af en Uges Tid vil kunne vente Resten af Manuskriptet og vil De overdrage f. Ex. Cand. E. Brandes at besørge Correcturlæsningen af Bogens sidste Ark, vil det jo befordre dens hurtigere Fuldendelse fra Trykkeriet. — Efter Deres gjentagne Anmodning sender jeg idag Cand. V. Møller for Deres Regning de omskrevne 100 Kroner.

Jeg har ment, at De ikke skulde benytte Ordet Interieur paa Titelen, fordi der overalt er en stærk Bestræbelse for at udrydde fremmede Ord. At vi ikke have noget ganske tilsvarende dansk Ord, skal jeg villig indrømme, og foreslog derfor at kalde dem Tidsbilleder, Billeder, Skildringer e. l. Det er imidlertid kun en Henstilling, og jeg overlader naturligvis Sagen ganske til Deres Afgjørelse.

Med mange venlige Hilsener, er jeg

Deres hengivne
Fr. Hegel.