Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-01-01)

1/1 1877. Thisted.

Først i Dag har jeg modtaget Hr. Cancelliraadens Brev af 28. Dec. og skynder mig nu at svare.

Jeg modtager da Deres Tilbud om et Honorar af 60 Kr. pr. Ark (samme Format, Papir og Tryk som første Oplag) for de næste 1500 Expl. Dog maa jeg paa Grund af tvingende Omstændigheder hertil knytte det Ønske at hele Honoraret for andet Oplag og Efterhonoraret for første Oplag (som De erindrer 10 Kr. pr. Ark ifald Bogen udsolgtes 1 1/2 Aar efter Udgivelsesdatoen) udbetales mig uden Fradrag at de mig i Løbet af sidste Aar velvilligt udbetalte mindre Summer, som saa senere ville blive at berigtige. At jeg maa bede Hr. Cancelliraaden om denne Ordning har ene og alene deri sin Grund at jeg maa søge at faa saa megen Ro som muligt til det nye Arbejde, jeg alt længe har paatænkt, og til hvilket jeg allerede har paabegyndt de foreløbige Udkast; — og da nu en Del ældre Gjæld væsenlig paadraget ved mm Udenlandsrejse, længe har pint og plaget mig, saa maa jeg nu om muligt se at faa denne Plage bort, at jeg uden idelig at

s. 397 J. P. Jacobsen.
(c. 1870.)

s. 398 s. 399 forstyrres af disse udvortes, i Realiteten ubetydelige, men for min Arbejdskraft lammende Ting, kan tage fat med den Ro og Sindsligevægt som udfordres til det Foretagende jeg længes efter at give mig i Kast med. Den velvillige Modtagelse min første Bog har fundet gjør mig det til en Pligt at gjøre Alt, hvad der staar i min Magt for at mine senere Arbejder ikke skulle trykkes af noget Udenforstaaende, Uvedkommende, som kan afværges, min mindre gode Sundhedstilstand er alt Hindring nok.

Vis paa, at De vil forstaa og billige de Bevæggrunde, der har dikteret mig de ovenstaaende Bemærkninger, kan jeg ikke undlade at udtale det Ønske at det maa forundes mig længe at have den Ære og Fornøjelse at arbejde sammen med Dem og at det maa blive under lige saa heldige Omstændigheder som have raadet ved min første Bogs første Indtrædelse i Verden. Jeg tillader mig sluttelig at ønske Hr. Cancelliraaden tillykke med Deres Hi. Søns Optagelse i Firmaet og beder Dem venligst at bringe ham min Lykønskning og Hilsen. Et godt og glædeligt Nytaar.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.