Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-05-21)

21-V 77. Thisted.

Jeg takker ret meget for det venlige Brev og for det tilsendte Blad, som i sin ikke meget velvillige Anmeldelse udtaler at min Bog begynder at faa stor Udbredelse i Sverig, hvad der dog forekommer mig noget tvivlsomt, men da imidlertid Hr. Cancelliraaden bedst vil kunne oplyse mig om hvorvidt min Tvivl er begrundet vilde jeg gjerne udbede mig Oplysning om hvorvidt der gaaer synderligt af M. Grubbe til det nævnte Land. Det er nemlig den danske Original der maa være Tale om, da Oversættelsen hverken er udkommen eller begyndt at blive trykt, eftersom der skal have været Vanskelighed ved at finde en duelig Oversætter.

Med mit nye Arbejde gaaer det ret flinkt og jeg haaber at det vil blive muligt at faa det ud op imod Jul. Dersom jeg vidste hvad det skulde hedde, vilde jeg meddele Navnet, men jeg har intet fundet endnu. Jeg antager det bliver nogle faa Ark større end M. Grubbe.

s. 400 Før September kommer jeg ganske vist ikke til Byen, da mit Helbred gjør det nødvendigt at jeg saameget som muligt opholder mig i fri Luft, noget jeg her har rig Lejlighed til, da jeg nemlig fungerer som Gartner her hjemme. Det har meget undret mig at se Drachmann paa det fjerde Forlag, han synes i den Henseende at være ligesaa urolig som Goldsmith, i alt Fald tidligere var.

Dr. G. Brandes har sendt mig sine to sidste Bøger og jeg kan ikke undlade at ønske Hr. Cancelliraaden til Lykke med denne Forøgelse af Forlaget, thi jeg mener at de gjør selv det anseteste og mest kræsne Forlag Ære; det forekommer mig at Dr. Brandes navnlig i S. Kjerkegaard er naaet op til en Ro og Værdighed i Bedømmelsen og en Finhed i Udtrykket, som selv de bedste Navne blandt Udlandets Æstetikere kunde misunde ham.

J. P. Jacobsens Fader i sin Have i Thisted.

Mange venlige Hilsener.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.

Endnu en Gang Tak for Brevet.