Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-08-23)

23/VIII 1877. Thisted.

Jeg har nu iforgaars indsendt min Ansøgning om det Ankerske Rejsestipendie og har det bedste Haab, uagtet sagtens hverken Ploug eller Molbech ere særligt enthusiasmerede for mig, men det forekommer mig at de ikke vel kan nægte mig det da de har givet det til baade Drachmann og Schandorph.

Det eneste jeg har hørt til den svenske Oversættelse af Marie Grubbe er et Afdrag paa Honoraret paa 200 Kroner, som blev sendt mig, men jeg haaber da baade Resten og Bogen vil komme. Strodtmann meddeler mig at han oversætter den paa Tydsk, men tillige at Forlæggeren ikke vil give saa meget som en Smule Autorisationshonorar.

For »Herregaardsbilleder« takker jeg ret meget. Forfatteren (jeg kunde være tilbøjelig til at tro det var en gift Dame) har utvivlsomt Talent og seer fint, har gode Studier, men mangler noget Ro, synes jeg, og har overfor enkelte vanskelige Punkter i Bogen ikke været stærk nok, jeg mener ikke havt Kraft nok.

Med min nye Roman gaaer det ret godt frem, om den end neppe naaer at komme til Jul. Jeg vil tillade mig at spørge om Hr. Cancelliraaden vil forlægge den og paa hvilke Vilkaar. Den bliver mindst 20 Ark og ikke over 25. Den er ligesom Marie Grubbe rent psykologisk, foregaaer i Nutiden d. v. s. efter 1848, men beskjæftiger sig ikke med politiske eller sociale Samfundsspørgsmaals Løsning. Titelen veed jeg ikke, men lad os foreløbigt kalde den »Niels Lyhne« efter Hovedpersonen. Manuskriptet skal foreligge færdigt, senest 1 Februar 78. Med Honoraret maatte det være saaledes, at jeg kunde hæve det i forskjellige Summer i Løbet af Efteraaret og Vinteren, den første Del alt i September; thi det er min faste Bestemmelse ikke at blive i Vinter i Danmark, da min Læge har erklæret at der er Haab om at jeg kan komme mig fuldstændigt naar jeg de første 2—3 Aar ikke udsætter mig for de stadige Tilbagefald som Vinteropholdet her i Landet næsten nødvendigt fører med sig. Montreux er mit Maal.

Jeg tillader mig at vente et snart Svar. Mange venlige Hilsener.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.

11

26