Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-09-01)

1/IX 1877. Thisted.

Idet jeg takker Hr. Cancelliraaden mange Gange for det venlige Brev og den velvillige Imødekommenhed mod mit Forslag, kan jeg ikke undlade samtidig at udtale det Haab, at den Omstændighed, at Brevet delvis var skreven med en anden Haand end Hr. Cancelliraadens, ikke betyder at De skulde befinde Dem mindre vel, men at De tværtimod har det godt, trods det at Vejrliget giver En al mulig Anledning til at blive forkølet.

J. P. Jacobsens Fødegaard i Thisted.

Med Hensyn til de af Hr. Cancelliraaden antydede Honorarbetingelser maa jeg tillade mig nogle faa Bemærkninger. Jeg havde haabet ved min anden Bog at opnaa en væsenlig Honorarforhøjelse, og jeg skal villigt indrømme at 100 Kr. pr. Ark er meget, naar saa ikke samtidig Oplagets Størrelse var stegen fra 1250 til 2000. Totusende Exemplarer nærmer sig jo meget stærkt til tvende Oplag paa 1250 og Følgen deraf bliver at Honoraret egenlig ikke stiger mere end 2 Kr. 50 Øre pr. Ark idet jeg fik 60 Kroner for et Oplag paa 1250 Exemplarer medens jeg nu faar 62 Kr. 50 Øre for et Oplag af samme Størrelse eller 100 Kr. for 2000 Exemplarer.

s. 403 Angaaende Udbetalingen vil det være mig meget væsenligt at kunne trække indtil 1600 Kr. til 1 Februar — ligesom jeg nødig vilde have det Resterende tilbageholdt, da jeg ønskede ved anden forventet Indtægt at dække min Gjæld. Det skulde være mig særdeles kjært om der kunde tages Hensyn til disse Bemærkninger og en Forandring i de af mig antydede Retninger opnaaes, da min langsomme Produceren og mit mindre sikkre Helbred for mig gjør det til meget vigtige Hovedpunkter som jeg nødes til at tage i Betragtning.

Til Hr. Häggström har jeg nylig skrevet, ligesom jeg ogsaa efter Deres velvillige Tilskyndelse vil skrive til DHr. Ploug og Molbech. Jeg takker Dem ret meget for den Interesse De godhedsfuldt har vist dette mig vigtige Spørgsmaal. Indstændigt bedes De, om muligt, at svare mig paa disse Linier med omgaaende Post, da Saisonen jo rykker stærkt frem og Vejret her er raat og koldt. Jeg beder Dem venligt hilse Deres Hr. Søn.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.