Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-06-09)

6/IX 1877. Thisted.

Efter Hr. Cancelliraadens venlige Tilbud i Brev af 4 Sept. d. A. bliver da Forholdene ved den nye Bog midlertidig kaldet »Niels Lyhne« saaledes:

1) Arket honoreres med 125 Kroner for et Oplag paa 2500 Exempl.

2) om forlanges udbetales der heraf indtil 1600 Kr. fra nu af og til 1 Febr. 1878.

3) af Resten fradrages først Halvdelen af det Beløb jeg skylder.

4) skal Manuskriptet være færdigt til 1 Febr. 1878.

5) modtager jeg 20 Friexemplarer.

6) Udstyrelsen som Fru Marie Grubbe.

Med Hensyn til Afsætningen af Værket eller den Indflydelse dets indre Egenskaber kunde have herpaa, saa kan jeg 1 saa Henseende intet svare for, da jeg herom ingen Dom har. Da jeg havde Marie Grubbe færdig var jeg overbeviist om at den vilde blive funden kjedelig, og da jeg ingenlunde seer særdeles venligt paa mine egne Arbejder og ikkeheller er blind for deres Mangler, skulde det jo være underligt, om s. 404 jeg ikke til den Tid den nye Bog er færdig, ogsaa vilde have en Del mod den at indvende. Men hvis De ikke har noget imod det saae jeg helst at Oplaget blev paa 2500 altsaa det dobbelte af 1250.

26*

Omad Kjøbenhavn kommer jeg ikke, det vilde være for langt af Vejen og vilde jo fordyre Rejsen en Del, desuden er Vejret jo saa slet. Jeg rejser senest den 15de haaber jeg.

Fra Häggströms Forlagsexpedition har jeg modtaget Meddelelse om at Oversættelsen kommer i Oktbr. senest Novbr.

Det glæder mig meget at høre at De er rask, thi det er et græsseligt usundt Vejr, ialtfald her. Mange venlige Hilsener til Dem og Deres Hr. Søn.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.