Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1878-04-25)

25/IV 1878. Pension Bellevue. Montreux.

Jeg takker for det mig tilsendte »Fædreland« med dets noget sene Anmeldelse af »Fru Marie Grubbe«, den maa vel nærmest opfattes som en personlig Erklæring fra Ploug, tjenende til at forklare hvorfor han har givet Forf. sin Stemme i Anledning af det Anckerske. — Det er meget ubehageligt for mig at jeg altid skal være tilbage med mine Arbejder og ikke kan faa dem færdig i rette Tid. Med »Niels Lyhne« har der været særlig meget i Vejen. Først har den Omstændighed at jeg maa opholde mig saa meget i fri Luft (da jeg nu en Gang er paa et Kursted) for mit Helbreds Skyld, givet mig mindre Tid end jeg havde ventet at have, og dernæst har jeg maattet omarbejde hele Mellempartiet i Bogen, da jeg saa jeg kunde gjøre det bedre. Jeg haaber nu den skal blive baade ny og god.

Det er min Hensigt om fjorten Dage at bryde op herfra og i Thisted fuldende Niels Lyhne og naar den er færdig at komme en Maanedstid til Kjøbenhavn. Men da Opholdet her har kostet mig mere end jeg havde ventet, saa mine Penge alt for længere Tid siden ere slupne op, beder jeg Dem meget gjøre mig den store Tjeneste at sende mig 300 Rdlr. da jeg ellers ikke veed, hvorledes jeg skal komme hjem ..... De maa endelig endnu denne Gang staa mig bi med Deres sædvanlige Redebonhed. Jeg haaber det skal blive sidste Gang og at jeg i Fremtiden skal komme over mine Ting.

Det Anckerske agter jeg anvende til en Rejse til Rom, hvor det er min Hensigt at studere Sceneriet for en ny historisk Roman: »Cola di Rienzi« og skrive og samle en Del Digte. Jeg har jo ikke saa faa liggende i Manuskript og endnu flere i halvfærdig Stand. Dog skal det kun være fra de sidste 4 Aar, mine yngre Ting vil jeg ikke have frem.

Foraaret her er regnfuldt og lidt koldt, men desuagtet er baade Lind og Birk udsprungne og Engene myldrende fulde af Blomster. Helbredet er godt og jeg tror i det Hele at Opholdet hernede har været mig meget gavnligt. Naar jeg blot havde Drachmanns Skrivehurtighed vilde Alt være fortræffeligt, men jeg bliver aldrig nogen hurtigskrivende Forfatter.

Jeg haaber sikkert at faa et Ja fra Dem saa jeg den 11 kan rejse i det seneste, da enhver Dag udover denne Tid vilde forøge mine finantsielle Vanskeligheder.

De venligste Hilsener.

Med udmærket Højagtelse

Deres heng.
J. P. Jacobsen.