Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1879-05-20)

20/V 1879. Capri.

Saavel i det Brev i hvilket jeg anmodede om et Laan paa 300 Rdlr. som i det i hvilket jeg meddelte Kvittering for Beløbet havde jeg et større Haab (og udtalte et saadant) til at man vilde bevillige mig de 1000 Rdlr. om hvilke jeg søgte end jeg nu har efter det Dr. Edv. Brandes troede at kunne meddele mig; skjøndt det vedvarende forekommer mig usandsynligt at man skulde nægte mig det. Naar jeg nu med saaledes forringede Udsigter og trods det Forbehold hvorunder den sidste Sum blev mig overladt nu yderligere beder om et Laan paa 200 Rdlr. saa maa De ikke heri se et Misbrug af Deres tidligere Velvillie, men være overbevist om at det er Nøden der driver mig og at jeg ingen anden, ingen -Udvej ser. Men hvordan skal jeg ellers komme hjem?

Jeg skylder 1100 Rdlr. som jeg fik til min Schweizerrejse og 300 Rdlr. for den Oversættelse som blev henlagt og 300 Rdlr. for iaar. Men naar nu Manuskriptet er afleveret den 1 Sept. saa skulde jeg derfor have (20 Ark beregnet) 1250 Rdlr., saa Restgjælden bliver 450 (jeg ved der er endnu nogle Smaatmg men erindrer ikke nu Beløbet) dette vilde da med de nye 200 Rdlr. udgjøre 650, og selv om der skulde hænde mig noget Menneskeligt vilde der dog i en ikke ubetydelig s. 408 videnskabelig Bogsamling, Mikroskop og andre Apparater, 2 trykte Fortællinger og to utrykte og ikke faa Digte, foruden jo dog altid mulige Oplag af Marie Grubbe være en ikke foragtelsesværd Sikkerhed.

De maa ikke regne efter at jeg har været saa langsom, tænk hvad jeg har havt at kæmpe mod — ingen Penge og dog skulle gjøre kostbare Rejser for sin Sundhed; thi selv om jeg til den sidste har havt Understøttelse har jeg dog maattet forlænge den for ikke at komme hjem paa en ugunstig Tid.

Men naar De nu blot vil hjælpe mig saa jeg kan komme hjem til Thisted, saa har jeg det bedste Haab. Jeg troer paa min nye Bog. med alt det Besvær den har voldt mig og i den samme hjemlige Luft hvor jeg fik fuldendt Marie Grubbe vil ogsaa snart Niels Lyhne være færdig. Og da kan jeg komme til mine Digte.

Tro nu ogsaa paa mig denne Gang som De har troet før og hjælp mig og tænk paa det er min eneste mulige Udvej.

Saasnart den evige Storm lægger sig gaar jeg til Rom og venter, lad mig ikke ængstes forlænge og lad mig ikke have bedet forgjæves og staa forladt uden Vej eller Udsig.

Med udmærket Højagtelse

Deres heng.
J. P. Jacobsen.

Min Adresse er det danske Consulat i Rom.