Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1880-10-30)

30/X 1880. Thisted.

Mandag eller Tirsdag skal jeg afsende Hovedmassen af Manuskriptet til min evindelige Fortælling som jeg da vel endelig nu vil kunne slippe løs. Det vilde være mig kjært om Trykningen kunde begynde den 15de, faa Dage efter hvilken det sidste Blad skal være i Trykkerens Hænder.

Det vil være mig en stor Lettelse at faa denne Bog, som jeg har arbejdet paa under vekslende Forhold i saa lange Tider er, færdig, thi ved at arbejde paa den saalænge er min Interesse næsten bleven opslidt og jeg imødeser med Utaalmodighed det Øjeblik hvor jeg kan vende mig til et nyt Arbejde, der forhaabentligt vil blive hurtigere fuldendt nu da bedre Tider for mm Production synes at skulle indtræde derved at mit Helbred saa væsenligt, (som jeg haaber), er bleven forbedret.

Min hjærteligste Tak for Deres Overbærenhed ved denne som ved tidligere Lejlighed og for den Venlighed hvormed De i vanskelige Tilfælde stedse saa beredvilligt har hjulpet mig.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.

s. 412

s. 413 J. P. Jacobsens Haandskrift.