Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1880-12-20)

20-XII 1880. Thisted.

Først Tak for de tilsendte Exemplarer og end hjærteligere Tak for Deres venlige Brev og højst kjærkomne Løfte om personlig at bringe min Ansøgning paa Vej. Den følger med i Pakken ovenpaa Manuskriptet til Etatsraad Collin hvis Søn jeg beder Dem hilse i Fald De seer ham. De sidste Blade af Manuskriptet haaber jeg De har modtaget fra Hr. Edv. Brandes, fra hvem jeg idag havde Brev om min Roman, som syntes ham rigtig god og om hvilken han vil skrive en lang Artikkel. Vilh. Møller vil ligeledes skrive om den. Dagbladets Anmeldelse saa jeg i Dag; den siger jo ikke Andet end Godt, men siger det saa grændseløs mat og kjedsommeligt som om den var gnaven over at maatte indrømme at jeg ikke er gaaet tilbage og som om den nødigt vilde have at der skulde blive tagen for meget Notits af Bogen.

Helt anderledes Vodskovs brillante Anmeldelse, frisk og prægnant i Stil og ligesom vugget gjennem sine store runde Perioder af en Understrøm af kraftigt svulmende Sympathi. Jeg er ham meget taknemmelig for denne Anmeldelse og skal gerne sige ham det.

Og nu blot de venligste Hilsener og de bedste Ønsker om en glædelig Jul.

Med udmærket Hojagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.