Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1881-01-03)

3/1 1881. Thisted.

Jeg har saameget at takke Dem for kjære Hr. Justitsraad at jeg næsten ikke veed hvor jeg skal begynde. Først da mange Tak for de tilsendte Bøger, som jeg med Fornøjelse har gjort mig bekjendt med, for Tilsendelsen af Anmeldelser og for Deres venlige Raad angaaende Häggströms Forespørgsel om Oversættelsesret. Jeg fulgte i saa Henseende det givne Raad og forlangte 30 Kr. pr. dansk Ark for et første Oplag, men har endnu ikke hørt fra ham. Hjærtelig Tak ogsaa for den venlige Interesse hvormed De har taget Dem af min Ansøgning. Jeg er imidlertid ikke sangvinsk i mine Forhaabninger, s. 415 skjøndt jeg nok synes at man kunde forsvare at hjælpe mig med et Par Tusinde Kroner, naar jeg ser hen til dem der i de senere Aar har været opførte paa Listen. Lidt Hensyn burde der jo ogsaa forekommer det mig tages til den Omstændighed at det er særlig dyrt at leve for mig, der maa tage saa mange Hensyn til min Sundhed, skjøndt Fondet jo ganske vist ikke er beregnet paa at tjene til Invalidforsørgelse.

Jeg haaber at Niels Lyhne gjør god Fremgang. Fra Norge fik jeg forgangen Dag »Dagbladet« med en fire-femspaltet rosende Anmeldelse, og Georg Brandes er efter sit Brev meget glad ved Bogen og vil skrive om den. Hvor veed jeg ikke.

Sluttelig en hjærtelig Tak for det gamle Aar og de bedste oprigtigste Ønsker for Dem i det Nye.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.