Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1881-02-04)

4-2 1881. Thisted.

Det har kjære Hr. Justitsraad glædet mig overordenlig at modtage Deres to venlige Meddelelser om Hr. Dr. Ibsens for mig saa smigrende Dom om min sidste Bog og jeg takker Dem hjærteligst for at have gjort mig bekjendt med disse hans Udtalelser.

Tak ogsaa for de tilsendte Anmeldelser men allermest for den Interesse De viser mig ved Deres Forslag om Ansøgning angaaende fast Digtergage. Edv. Brandes tilskrev mig des- angaaende forleden og jeg har nu forespurgt hos ham om hvad jeg helst skulde gjøre. Saasnart jeg modtager hans Svar tilskriver jeg Dem igjen.

Det norske Dagblad bragte forleden for anden Gang en lang rosende Omtale (13 Sider Feuilleton) af min Bog. Jyllandsposten derimod giver mig en Del velmente Raad om hvorledes man helst skal skrive Dansk.

Fra Pisa meddeler en mig ubekjendt Telemaco Nachici i et temmeligt uforstaaeligt Parleur-Dansk at han er i Færd med at oversætte »Niels Lyhne«. Noget i hans Brev kan forstaaes s. 416 som om han havde oversat Marie Grubbe, men det kan ogsaa forstaaes anderledes eller slet ikke.

G. Brandes anmelder efter al Sandsynlighed i Morgenbladet en Gang efter den 12te.

Med Hensyn til den svenske Oversættelse trækker Häggström sig fuldstændig tilbage efter at have ladet mig vente paa Svar i fire fem Uger. Dette er jo en meget ubehagelig Skuffelse. Bogen har været meget rosende omtalt i en lang Correspondanceartikkel i Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidende saa jeg gad vide om ikke et andet Forlag skulde ønske at lade den oversætte. — De hjærteligste Hilsener.

J. P. Jacobsens Værelse i Thisted.

Med udmærket Højagtelse

Deres
J. P. Jacobsen.