Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Peter Jacobsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1881-02-10)

10-2 81.

Kjære Hr. Jacobsen.

Endelig igaar var jeg saa heldig at træffe Departementschef i Kultusministeriet, Conferensraad Linde, efter flere s. 417 Gange forgjæves at have søgt ham. Jeg udtalte for ham det ønskelige og, efter min Mening, berettigede i, at De — ligesom Schandorph og Drachmann — faar fast Digtergage, og det lod til at han vilde stille sig venligt til Sagen, naar han skulde referere den for Ministeren. Han mente, at De snarest bør indgive et Andragende derom saaledes at det tidligere Andragende om en Understøttelse bortfalder. Han vilde anse det for heldigt, om De var her for personlig at kunne tale med Ministeren og forskjellige af Rigsdagsmændene; men aldeles nødvendigt er dette jo ikke, og det vil vel ogsaa falde Dem besværligt at rejse herover i denne Kulde, tilmed da Rejsen over Vandet er forbunden med store Anstrængelser.

Vil De sende mig et saadant Andragende, skal jeg levere det til Conferensraad Linde og paany anbefale ham Sagen. — Dr. E. Brandes paatager sig vist gjerne at tale med en og anden Rigsdagsmand. Er der nogen af Højrepartiet, som Brandes ikke vil henvende sig til, kan jeg jo tale med dem; men saa maatte Brandes udtrykkelig nævne de af Partiet, der har Indflydelse paa Afgjørelsen.

Jeg skal idag skrive til A. Bonnier i Stockholm om han vil overtage Forlaget af en svensk Udgivelse af N. Lyhne og give ham en Afskrift af Ibsens Udtalelse om denne Bog.

Jeg sender Dem »Fædrelandets« Anmeldelse, som dog maaske kan interessere Dem at kjende. Morgenbladet for i Tirsdags har De jo faaet fra anden Haand. Det forekommer mig, at Vodskovs Anmeldelse i Illustreret Tidende staar betydelig over den Dr. G. Brandes har leveret i Morgenbladet.

Mange venlige Hilsener fra min Søn og

Deres hengivne
Fr. Hegel.