Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1881-11-15)

15/11 1881. Thisted.

Dagen efter at jeg sidst tilskrev Dem kjære Hr. Justitsraad, modtog jeg fra Dr. Edv. Brandes Telegram om straks at indsende stemplet Ansøgning om at komme i Betragtning ved den faste Konto for Understøttelser til litterære Folk.

11

27

s. 418 Dette gjorde jeg. Nogen Tid efter meddelte Edv. Brandes mig, at han havde telegraferet fordi Hørup allerede da havde bragt fast Understøttelse til mig paa Tale i Finantsudvalget, hvor Kultusministeren havde vist sig ikke uvillig og ytret at jeg havde søgt om Rejseunderstøttelse og rimeligvis vilde faa Noget af det jeg søgte, hvis Summen til midlertidige Understøttelser blev ham bevilget. Dette er hvad jeg indtil videre veed.

Jeg kan ikke noksom takke Dem for den velvillige Interesse De vedvarende viser mig i denne for mig saa vigtige Sag og skriver idag til E. Brandes om Deres venlige Tilbud om at tale med Højremænd. For »Fædrelandet« takker jeg; Anmeldelsen var meget ilde ment og skriver sig utvivlsomt fra Dr. Paludan. Der findes en vitterlig, faktisk Løgn i den, idet Noget, der er sagt om Huslæreren, er lagt over paa Niels Lyhne; men jeg kan ikke finde det Umagen værd at berigtige det; det vilde jo kun føre til at man fik endnu en Skylle af Ukvemsord over Hovedet.

Dr. G. Brandes’s Anmeldelse kunde jeg ogsaa have ønsket anderledes.

Endnu en Gang maa jeg takke Dem i dette Brev for Deres Henvendelse til Hr. Bonnier. Blot det maatte hjælpe, men jeg er bleven noget skeptisk over for min Bogs materielle Lykke. Jeg havde jo, da jeg alle Steder fra hørte saa meget Godt om den, drømt gyldne Drømme om et nyt Oplag, ja haabet at den ogsaa skulde draget Marie Grubbe med sig, men det var kun i »Fædrelandets« Fantasi at det kom til andet Oplag. — Naa, Taalmodighed! min Bog er ikke forbi med dette Aar, og jeg bliver nok en meget søgt Forfatter en Gang, hvis jeg kan holde Liv i mig selv længe nok. Foreløbig gaar jeg og tænker paa en ny historisk Roman fuld af Ungdom, Lykke og Livsens Glæde.

De hjærteligste Hilsener og Tak.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.