Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1811-05-22)

22/V 1881. Thisted.

Jeg tillader mig herved at tilbyde Dem Forlagsretten til mit næste Arbejde: »Anne Charlotte« et Helaftens Stykke paa fem Akter og omtrent stort 12 Ark, med hvilket jeg haaber at blive saa betids færdigt, at det medio October kan være indleveret til det kgl. Theater.

At jeg allerede nu begynder at tale om det, kommer deraf, at det er mig nødvendigt, at kunne være sikker paa, at jeg, naar jeg nu om ganske kort Tid kommer til Kjøbenhavn, kan have Udsigten til, at mit Ophold kan blive af større Varighed der, betrygget. Og dette maa jeg se at faa ordnet paa den Maade at jeg faar fast Tilsagn om paa ovenomtalte Arbejde, naar jeg vil, efter første Avgust, at kunne hæve et Forskud stort 1000 Kr., da en meget stor Del af Kultusministeriets Beløb vil medgaa til Ekvipering og til at indrette mig for i Kbhvn. o. s. v.

J. P. Jacobsens Værelse i Thisted.

At jeg arbejder paa et Skuespil ønsker jeg maa forblive en Hemmelighed, skjøndt jeg naturligvis ikke tilsigter nogen Anonymitet. Hverken Edv. Brandes eller Vilh. Møller veed Noget derom.

27*

s. 420 Haabende at De vil være saa venlig at svare mig med omgaaende eller næstomgaaende Post sender jeg de hjærte- ligste Hilsener og glæder mig til ret snart at komme til at tale med Dem efter saamange Aars Forløb.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.