Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1879-12-31)

Stavangerden 31. December 1879.
Hrr. F. Hegel & Søn.
Gyldendalske Boghandel.

Kjøbenhavn.

Jeg tillader mig herved at underrette Hr. Justitsraaden om, at jeg nu er saa langt paavei med min Roman, at jeg kunde begynde at indsende Manuskript strax. Bogen bliver — saavidt jeg kan bedømme det — paa nogle og tyve Ark — neppe over 25.

Alexander L. Kielland som Student.

Dersom De skulde være villig til at overtage Forlaget, turde jeg bede Dem meddele mig de Betingelser, De vilde kunne byde mig, — forsaavidt som dette lader sig giøre, førend De har seet Manuskriptet. Men da det er mig saare magtpaaliggende, at Bogen trykkes strax, efterhvert som jeg skriver, — og ihukommende Deres Velvilje ved min første Bog’s Udgivelse, vover jeg at bede Dem pr. omgaaende — thi Vinterposten heroppe er saa langsom — at underrette mig om, hvilket Honorar jeg tør gjøre Regning paa.

Jeg har isinde at søge en forøget Indtægt ved at oplæse Bogen i Bergen — kanske i Trondhjem, men ikke i Hovedstaden, — medens den er under Trykning.

Tiden har jeg beregnet saaledes: hele Manuskriptet indleveret til Forlæggeren medio Februar; Korrekturexemplaret s. 432 komplet i mine Hænder først i Marts; jeg reiser da paa mine Oplæsninger, og naar jeg kommer hjem over Midten af Marts, foreligger Bogen færdig i Boghandelen. — Saa fort kommer det vel kanske ikke til at gaa; men jeg maa skynde mig af al Magt, da min Forretning — som Teglbrænder — lægger Beslag paa mig, naar det lider længer frempaa Vaaren.

Med Hensyn til Bogens Udstyr vil jeg foreløbigt intet sige, — jeg kj ender jo desuden Hr. Justitsraadens Liberalitet i saa Henseende; men da jeg selv synes, at Romanen er ret morsom, og da den er fuldstændigt fri for det, man herhjemme er saa snar til at kalde »Uanstændighed«, saa har jeg godt Haab baade til Oplæsningerne og til Bogsalget — saa godt, at jeg endog tænker mig Muligheden af nyt Oplag.

Jeg gjentager min Anmodning om Deres hurtigst mulige Meddelelse og beder Dem modtage min ærbødigste Nytaarshilsen.

Med særdeles Agtelse

Alexander L. Kielland.

Bogens Navn er: »Garman & Worse«.