Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1880-03-11)

11. 3. 1880.

Kjære Hr. Alex. Kielland. Stavanger.

Efter Deres Ønske i sidste venlige Brev af 6. Marts har jeg den Fornøjelse vedlagt at sende Dem:

1) Honoraret for andet Oplag af Deres »Novelletter« med 500 Kr.

samt 2) som Forskud paa Honoraret for Deres ny Roman 500 »

1000 Kr.

Forinden Modtagelsen af Deres Brev havde jeg talt med Dr. Edv. Brandes, der erklærede sig villig til at læse en sidste Korrektur paa Deres Roman, som efter Bogtrykkerens Beregning vil udgjøre en 23 Ark. Jeg haaber, at De i Løbet s. 435 af en 8 Dage vil faa nogle rentrykte Ark, og Arbejdet skal blive fremmet saa meget som muligt. Ogsaa sender jeg efter Deres Anmodning et Udhængsexemplar af Bogen til Stockholm. Men jeg vil dog sige Dem, at da jeg gjorde mit Tilbud, havde jeg ogsaa gjort Regning paa Afsætning i Sverige, hvad nu ikke bliver Tilfældet, naar den udgives omtrent samtidig paa svensk. — Anden Udgave af »Novelletter« udkommer i næste Uge. — Kommer De paa Rejsen til Bjørnson, saa hils ham og hans kjære Hustru paa det hjerteligste.

Det skulde glæde mig meget at gjøre Deres personlige Bekjendtskab, og jeg vil ret opfordre Dem til at udføre Deres Forsæt at komme her- ned tidlig paa Sommeren, i Slutningen af Maj, for at se vore prægtige Bøgeskove i deres fulde Skjønhed.

De finder »Udstyret af de indbundne Exemplarer over al Beskrivelse horribelt«. De bruger stærke Udtryk, kjære Hr. Kielland, men jeg veed jo, at De slet ikke mener det saa slemt, og jeg beder Dem ved Lejlighed at sige mig hvad det egentlig er, De har at udsætte paa Ind- bindingen. Bogbinderkunsten her staar omtrent paa Højde med hvad der præsteres i de store Lande, og mere kan man jo ikke forlange. Med de venligste Hilsener er jeg

Alexander L. Kielland.

Deres ærbødigt hengivne
Fr. Hegel.