Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1880-04-08)

Stavangerden 8de April 1880.

Høistærede Hr. Justitsraad!

— netop modtog jeg Deres Svartelegram, hvori De underretter mig om, at jeg først d. 13de kan vente Resten af Romanen tilsendt, medens den færdige Bog allerede afgaar til Boghandleren d. 17de.

Der kan saaledes for mig ikke blive Tale om nogen Oplæsning af udvalgte Stykker af Bogen — hverken i Bergen endsige i Trondhjem. Thi efter al Sandsynlighed vil den indtræffe samtidigt med mig i Bergen, og det kunde aldrig falde mig ind at »læse« for Folk, hvad de selv kunne læse langt bekvemmere i sin Stue. Min hele Reiseplan, mit Haab om en Smule Indtægt, men fremfor alt den Rekreationstur, hvortil min Kone og jeg havde glædet os den hele Vinter — og De kan tro — Hr. Justitsraad! en Vinter herhjemme er ikke lystelig, — alt dette synes vi at skulle maatte opgive. Medmindre det kan lykkes mig at bevæge Dem til at forhale Afsendelsen af den færdige Bog en 14 Dage eller endog blot 8 Dage. Herom er det, jeg vil bede Dem. . . .

Jeg har med saa meget roligere Samvittighed gjort Regning paa denne Indtægt ved Oplæsningerne som jeg ikke har troet, at Bogens Salgbarhed derved kunde lide i mindste Maade. Snarere har jeg tænkt mig, at Kjøbelysten kunde opflammes, naar man fik høre enkelte interessante Partier.

Dette være imidlertid som det vil; jeg henstiller til Deres Generøsitet at give mig denne Leilighed til en Reise, som jeg trænger til og som det vil koste mig stor Overvindelse at maatte opgive.

Jeg har derfor i Dag tilladt mig at afsende saadant Telegram til Dem: »Kunde De ikke sende mig Resten tidligere? hele min Reiseplan forstyrres. Jeg beder Dem vente mit Brev af idag, inden Bogen expederes til Boghandlerne«.

Dette er da Brevet, og jeg imødeser Deres velvillige Meddelelse, at De indvilger i at give mig et passende Forspring. s. 438 For Deres saare elskværdige Skrivelse af 1ste April takker jeg Dem forbindtligst og jeg er ganske rørt over, at De vil tage Notice af mine Ideer om Bogbinderkunsten . . .

Imødeseende Deres nærmere forbliver jeg

Deres meget ærbødige og forbundne
Alexander L. Kielland.