Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1880-06-13)

Stavangerden 13de Juni 1880.
Hrr. F. Hegel & Søn.
Gyldendalske Boghandel,

Kjøbenhavn.

Høistærede Hr. Justitsraad! — jeg har at erkjende Modtagelsen af D. æ. af 2den Juni med indlagt Kr. 1518, hvorfor herved kvitteres.

Ligervis har jeg modtaget et Exemplar af min Bog i 2det Oplag. For Tegningen takker jeg forbindtligst; men jeg har følt mig i allerhøieste Grad pinligt berørt ved disse »Ordforklaringer«, der uden mit Vidende ere anbragte i min Bog.

Jeg indrømmer, at De — Hr. Justitsraad! — ikke kunde vide, i hvor høi Grad jeg finder min Bog vansiret og hvormeget jeg føler mig personligt saaret, — thi mellem os er der aldrig talt om saadanne »Ordforklaringer«. Heller ikke vil jeg udvikle mine Anskuelser i den Retning, for ikke at blive hidsig og sige, hvad jeg kunde fortryde; men jeg vil dog udtrykkeligt bemærke en Gang for alle, at det maa være en absolut Betingelse for fortsat Samarbeide mellem os, at Ingen faar sætte en Finger paa mine Arbeider uden mit Vidende. Skulde jeg opleve et tredie Oplag af »G. & W.«, vil jeg bestemt forlange, at disse »Ordforklaringer« stryges.

Imødeseende Deres nærmere forbliver jeg

Deres meget ærbødige og forbundne
Alexander L. Kielland.