Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1881-04-11)

11-4 81.

Kjære Hr. Kielland.

Det var mine Børn og mig en sand Glæde at gjøre Deres personlige Bekjendtskab, og det er os ikke mindre kjært af Deres venlige Brev at erfare, at De har fundet Dem vel i vort Hjem, saa vi tør haabe, at dette foreløbige Møde maa udvikle sig til et venskabeligt Forhold mellem Dem og Deres og os, naar De nu i næste Maaned kommer herned; dette ønske vi ret hjerteligt. Min Svigerdatter takker for Portrætterne og beder om Tilladelse til at beholde det ene for vort Album.

Deres ny Bog bliver udtrykt i disse Dage og vil komme i Handelen d. 22. April. Jeg skal da strax omsende Exemplarer efter de modtagne Adresser.

Her er vedblivende klart Veir med Nattefrost og 1 à 2 Gr. Varme om Dagen. Saalænge denne Kulde varer bør De ikke flytte herned; De gjør klogest 1 at vente til Begyndelsen af Mai, thi ved den Tid tør man vel vente, at Luften er mildere. Om Alt staar vel, haaber jeg, at vi da ere flyttede paa Landet, og vil De og Deres Familie saa bo i vor Leilighed, til De kan have Alt i Orden paa Hjortevang, skal det være os kjært. Vil De adressere Deres Flyttegods til mig, skal jeg paa bedste Maade sørge for det.

Med de venligste Hilsener fra os Alle, er jeg

Deres hengivne
Fr. Hegel.