Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1883-08-12)

12. August 1883.

Kjære Hr. Kielland.

I venlige Skrivelse af 7. d. takker De mig for diverse Hilsener (ja rigtignok ulovligen) anbragte paa Aviser og antyder, at De intet Brev har modtaget. I den Anledning tillader jeg mig at spørge, om De ikke har faaet mit Brev af 17. Juni, hvori jeg takkede Dem paa det kjærligste for Deres og Jacobsens Portraiter, som jeg en 3—4 Dage forud havde modtaget og som det er mig en ganske overordentlig Glæde s. 448 at have faaet af Dem, fordi jeg ved denne Gave ser et Bevis paa Deres Velvillie for os. I samme Brev fortalte jeg Dem lidt om en Del af Deres herværende Venner og, af Mangel paa interessantere Stof, fortalte jeg Dem tillige om en Udflugt jeg med min Familie just i de Dage havde gjort til Fredensborg og omkring Esrom Sø. Skulde Brevet, som jeg selv en Søndagaften lagde i Ordrups Brevkasse, ikke være kommet frem, gjør det mig ondt for min Skyld; thi hvad maa De i denne Mellemtid have troet om mig?

Alexander L. Kielland og J. P. Jacobsen.

De spørger mig, om Salget af Deres sidste Bog har været omtrent som sædvanligt. Noget bestemt Svar tør jeg ikke give, da jeg jo ikke veed, hvormange Exemplarer der ligge hos de forskjellige Boghandlere; men at de meget strænge Domme i en Del af saavel de norske som de svenske Blade have virket skadelig for Afsætningen kan jeg mærke deraf, at ikke alene »Gift« men ogsaa Deres ældre Bøger langt fra s. 449 spørges saa meget som tidligere, naar en ny Bog af Dem udkom; dog det er forhaabentlig bare en Overgang og jevner sig nok senere. —

Hvordan Skuespillet Garman & Worse vil blive modtaget er det vanskeligt at vide. Det forekommer mig nok, at det i det Hele taget tager sig ret godt ud; men Forholdet, saavel det imellem Morten og Mariane som det mellem Delphin og Fanny, der i Romanen var antydet med Finhed, er her, synes mig, ufornødent stærkt fremhævet og vil let vække Publikums Uvillie mod Stykket, naar det bliver spillet. — Der er sendt 1 Exemplar til Dem og desuden til 5 Theatre og 3 Exemplarer til Dr. E. Brandes.

Hvad der bevægede Bjørnstjerne Bjørnson til at lade 3ʼ Akt (3 Ark) af sit ny Skuespil omtrykke, er mig aldeles ubegribeligt. Han har udslettet enkelte Repliker og gjort nogle Tilføjninger, men i alt Væsentligt er der ingen Forandring sket, og det forekommer mig, at Slutningen var bedre i den første Redaktion. Desværre, jeg tror ikke, at Bjørnson vil faa saa stor Glæde, som han selv venter, af dette Stykke. Gid jeg heri maa tage fejl!

At De ikke vil komme med en ny Bog før til næste Foraar, er maaske rigtigt; men det vilde være godt, om den da kunde være færdig til Udgivelse senest medio April; »Gift« kom lovlig sent. Jeg skal gjerne efterkomme Deres Anmodning om at sende Dem 500 Kr. om Maaneden eller, hvad jeg vilde foretrække, 1000 Kr. hveranden Maaned og skal omtrent samtidig hermed sende Dem 1000 Kr. for August og September. Kun maa jeg gjøre den Reservation, at hvis jeg skulde være nødsaget til selv at laane Penge, hvad jeg undertiden maa, beregner jeg Dem samme Rente, jeg giver i Banken, men i Reglen har jeg jo Contanter, og da er der ikke Tale om Renter. — Vogn og Seletøj betaler jeg mod Deres Anvisning. Vognen er nok endnu ikke færdig.

Det glæder mig af Deres Brev at se, at De er tilfreds i Deres ny Bolig og at Vejret der er godt. Her nede have vi nu en 4 à 5 Uger havt det afskyeligste Vejr, daglig Regn, Blæst og Kulde, og der er al Udsigt til, at Høsten bliver ualmindelig daarlig. — De veed maaske, at Jonas Lie og hele hans Familie have været meget syge i Paris, nu ere de for saa vidt raske, at de alle ere rejste til Berchtesgaden, hvorfra jeg havde Brev igaar, og Lie er jublende glad.

11

29

s. 450 Maa jeg til Slutning bede Dem hilse Deres elskværdige, kjære Hustru og Deres velsignede Børn, ikke mindst min Perleven Jens, paa det hjerteligste fra mine Børn og mig

Deres hengivneste
Fr. Hegel.

Kort efter, at De var rejst, tog Jacobsen til Humlebæk, og vi se ham derfor ikke, men jeg har flere Gange hørt sige, at han efter Omstændighederne har det godt.