Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1883-10-04)

4-10 83.

Kjære Hr. Kielland!

Herved har jeg den Fornøjelse at sende Dem det næste 1000 Kr. for Oktober og November.

Allerede for flere Uger siden var Jonas Collin hos mig og bragte os en Hilsen fra Dem og Deres kjære Hustru, for hvilke vi takke. Han var i fuld Henrykkelse over Deres Lands storartede Natur, navnlig over hvad han havde set paa sin Rejse fra Bergen ind i Landet. Det glædede mig meget at faa Beskrivelse af hvor smukt De bor og hvor tilfredse De alle vare. Og vi som troede, at De nok kom snart igjen og tog Ophold her for ever. Ja ja, sker dette ikke, kommer De og Deres Familie nok herned paa Besøg; her er dog saa mange, De fik kjær.

Skjøndt Vejret vedblivende er koldt og regnfuldt bo vi dog endnu paa Landet og leve i Haabet om en smuk Oktober. — Men de fleste Landliggere ere flyttede ind, deriblandt vor gamle Ven I. P. Jacobsen, som har holdt ud indtil for et Par Dage siden. Han var igaar inde og besøgte mig, og han ser virkelig en Del raskere ud; men om det holder her i Byen, naar han ikke faar synderlig frisk Luft og megen Sol, er jo usikkert. Imidlertid var jeg meget glad ved at se ham. — Drachmann har været paa Rejse en Del af Sommeren; men er nu hjemme i Roeskilde. Jeg saa ham og hans Frue ved H. N. Hansens Bryllup, men fik ikke talt med dem, da de — som sædvanlig — kom for sent og vi maatte tage tidlig bort.

Schandorph med Frue rejse iaften til Paris, hvor han agter at opholde sig en Maaneds Tid. Han har nylig udgivet en Bog, som De vel har læst. Her synes den ikke at gjøre syn s. 451 derlig Lykke. — Er det ikke pudsigt, at han rent tilfældigt kommer til at bo i samme Hotel som Molbech? — Bjørnson med Familie synes bedre og bedre om Opholdet i Paris, og han skriver af og til at han tænker paa at tage fast Ophold for længere Tid. Foruden »En Handske« har han fuldført et Skuespil i 2 Akter »Over Ævne«, men det lader til, at han vil skrive videre om samme Æmne i 2 Stykker til, altsaa i 3 Afdelinger, hvoraf hver enkelt er et Hele for sig.

Ibsen bor endnu i Gossensass og er naturligvis meget til- freds med den Oprejsning han har faaet ved Opførelsen af Gengangere, som baade her og i Stockholm har gjort over- ordentlig Lykke. Han skriver paa et nyt Drama, som han venter at faa færdigt i Løbet af Vinteren.

Jonas Lie bor i Berchtesgaden; han skriver paa sin ny »et Interiør«, hvoraf De har læst et Kapitel i Nyt n. Tidsskrift. Den mener han at have færdig i denne Maaned, saa den kan udkomme inden Julen. — Dr. G. Brandes har en ny Bog om de nordiske Forfattere under Trykken og den bliver vel færdig i Slutningen af November.

Efter hvad jeg hører er »Garman & Worse« nu under Ind- studering, saa det vil vel neppe vare længe inden dette Stykke bliver opført. De større Blades Udtalelser om det skal jeg nok huske at sende Dem.

Med de kjærligste Hilsener for Dem og Deres Kjære fra os Alle, er jeg

Deres hengivneste
Fr. Hegel.