Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884-01-31)

d. 31. Januar 1884.

Kjære Hr. Alex. Kielland.

Just som jeg idag var i Begreb med at ville skrive til Dem, modtog jeg Deres venlige Brev af 25. Januar, hvoraf jeg til min store Glæde ser, at De er i Deres Hjem og at De Alle befinde Dem vel. For et Par Uger siden hørte jeg nemlig, at De under et Ophold i Christiania var bleven syg. Heldigvis har altsaa Sygdommen ikke været af nogen alvorlig Natur. — Gid De nu maa have Nytte af Deres Rejse til Christiania; men der er vel al Sandsynlighed for, at De som en af Norges betydeligste Digtere vil opnaa Statsunderstøttelse; s. 457 det er besynderligt at De ikke alt har den. — Ogsaa glæder det mig at erfare, at De har begyndt paa en ny Fortælling, som maaske kan blive saa tidlig færdig, at den kan udkomme til Foraaret. Titelen er god og spaar om Lykke.

Den literaire Strid, som Drachmann fremkaldte i December, er nu næsten døet hen; maaske er den skindød og vil leve op igjen. Men Drachmann med Kone og Børn er rejst til Udlandet, enten til Montreux eller Nizza, og den nærmeste Aarsag til denne Rejse er at Fruen næsten hele Vinteren har været syg og kan ikke gjenvinde sine Kræfter. Lægen har ment, at Ophold i et bedre Klima vilde være hende meget gavnlig. — Drachmanns Skyggebilleder er udkommen i to, dog ikke store, Oplag og funden mere Afsætning end de fleste af hans øvrige Skrifter. Kritiken er omtrent enig i at sætte den sidste Fortælling i Bogen højest. Denne Mening deler jeg ikke, og jeg tror ikke, at den Interesse, denne Fortælling har vakt, vil holde sig i Længden. Verdensudviklingen gaar nu engang ikke i Retning af national Afsondring og Indespærring, tvert imod. Det første af Skyggebillederne forekommer mig at være ulige bedre. — Jacobsen besøger os af og til; han har det nu ganske godt og er altid mild og venlig. Han gaar nødig ud, da han befinder sig bedst ved at blive hjemme. — Gamle Etatsraad Collin med Frue, Drewsens og unge Collins leve vel, og fra Drewsen, hvem jeg talte med igaar, kan jeg bringe Dem en venlig Hilsen.

I Slutningen af Februar vil Otto Benzons ny Skuespil i 4 Akter »En Skandale« blive opført. Man venter, at det vil gjøre stor Opsigt, da det omhandler kjøbenbavnske Forhold.

John Paulsens Falkenstrøm & Søn, som blev opført paa Dagmartheatret iaftes, bedømmes af alle Bladene som et maadeligt Arbejde. John Paulsen er nu rejst til Paris som Korrespondent for Nationaltidenden. Træffer han sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, dør han ikke i Synden, da Bjørnson er meget vred over hans sidste Bog. — Jonas Lie’s Familien paa Gilje er bleven udmærket godt omtalt overalt i Pressen og har vunden betydelig Afsætning.

Det var et underligt Spil af Skjæbnen, at just Aschehoug skulde tilbyde sig som Deres Forlægger. Han er forøvrigt en ualmindelig flink Mand, en af Norges dygtigste Boghandlere. Det er mig ikke ubekjendt, at Riemenschneider, dels direkte og dels indirekte, har henvendt sig med gode Tilbud til de mest fremragende af danske og norske Forfattere, og jeg har s. 458 ikke tvivlet om, at De var blandt dem, han gjerne vilde i Forbindelse med. Af de Forfattere, hvis Skrifter jeg har den Ære at forlægge, er Professor Ewald den eneste, som har forladt mig, efter at jeg selv har raadet ham til at modtage et Tilbud, han havde modtaget om et højere Honorar end det, jeg saa mig istand til at yde. Honorar-Forslaget var dog af den Beskaffenhed, at jeg strax anede at det maatte være baseret paa Bedrageri af en eller anden Art, hvad jeg ogsaa ytrede for Ewald. Forklaringen kom hurtigere end jeg havde ventet. Dengang vidste jeg dog ikke, hvem af mine Kolleger det var, som havde henvendt sig til ham. Senere, da Riemenschneider blev opdaget, kom Ewald til mig for at knytte Forbindelsen paany, hvad jeg gjerne havde gjort, naar han ikke i Mellemtiden havde omtalt mig som den, der havde forurettet ham. Af denne Grund sagde jeg ham, at jeg ikke mere vilde være hans Forlægger, og han er nu havnet hos Jacob Erslev.

Vedlagt er det mig en Fornøjelse at sende Dem 1000 Kr. for Februar og Marts.

De venligste Hilsener fra os Alle for Dem og Deres Kjære.

Deres altid hengivne
Fr. Hegel.