Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884-04-20)

20-4 84.

Kjære Hr. Kielland.

I Anledning af Deres sidste venlige Brev vil jeg kun sige Dem, at da Deres ny Fortælling ikke kunde blive færdig til Udgivelse i April, anser jeg det for heldigt at den ikke kommer ud før til Efteraaret. Sommertiden er nu engang ikke god for Bogsalget, og har altid ugunstig Indflydelse paa Afsætningen, selv paa Bøger af vore bedste Forfattere. Naar De altsaa er færdig med Manuskriptet, kan Trykningen jo besørges i Løbet af Sommeren og Bogen udgives i Slutningen af August, om De saa synes.

Lokket af det milde Foraar flyttede vi paa Landet d. 8. April; men et Par Dage efter slog Vejret om, og fra en 7—8 Gr. Varme have vi nu naaet ned til 5—6 Gr. Kulde med den nederdrægtigste skarpe Blæst, som er et Særkjende for dette Lands Klima. Vi befinde os dog, Gud ske Lov, ret vel herude og glæde os til at Luften snart igjen skal blive mild. Da jeg sidst skrev om Jacobsen havde han nylig været hos os og vi fandt Alle, at han saa bedre ud og var mere end almindelig livlig; desværre har jeg senere nok set, at han i alt Fald ikke har det bedre end ifjor, da De rejste, og at han af og til har nogle slemme Hostetoure. Paa hans Fødselsdag havde han Besøg af sin Broder fra Thisted, og den Dag var han særlig indisponeret, saa selv Schandorph sad ganske stille og kunde ikke faa sin glade Latter frem.

Krøyer og Pontoppidan ere ude hos os idag. Krøyer har havt et langt Brev fra Drachmann, der meddeler, at hele Familien befinder sig i bedste Velgaaende og at de efter et s. 461 Ophold paa en 2—3 Uger i Nærheden af Genua ville rejse til Zürich og besøge »den gr. Hendriks« Forfatter Keller; der- efter paatænkes Hjemrejsen.

Igaar havde jeg Besøg i Bogladen af Skram med Frue. Hun er da ualmindelig smuk, og Glæde og Lykke lyste af Begges Øjne.

Vi glæde os til snart at se Deres kjære Hustru og lille Baby.

Modtag de kjærligste Hilsener for Dem alle fra mine Børn og mig,

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.

Bliver det virkelig til Alvor med Islandsrejsen?