Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1884-11-06)

Hillevaag pr. Stavanger

d. 6te Nov. 1884.
Hr, Justitsraad Fr. Hegel!

Tivolis Direktør Hr. Bernh. Olsen bad mig om Tilladelse til at kjøbe Krøvers Buste af mig, forat fremstille min Person i sit Panoptikum.

Jeg svarede høfligt nej, jeg vil ikke sidde i Panoptikum.

Idag skriver han, at faar han ikke Lov til at kjøbe Busten, saa vil han hjælpe sig med Fotografier; og han tilføier, at i Udlandet vilde en Personlighed af Navn ikke falde paa at protestere o. s. v.

Dertil svarer jeg samtidig med dette Brev: »Deres Brev »af 31te Oct. har bevæget mig til strax at bede Hr. Ju»stitsraad Hegel gjennem en Jurist at undersøge, hvorvidt »jeg ikke formaar at beskytte min Person, saalænge jeg er »ilive, mod at portraiteres og udstilles offentligen.«

s. 464 Vil De nu gjøre mig denne Tjeneste at lade undersøge, om jeg ikke ved Lov eller Politianordning kan beskytte mig mod denne Brutalitet. Bare der findes saa meget, at det kan af- give Grund for en haabløs Proces, vil jeg være tilfreds.

De ler kanske lidt af mig —kjære Hr. Justitsraad! — Dekjen- der min Stivnakkethed i Smaating; det er nu en Gang min Tro, at man holder sig rankere i Karakteren, naar man ikke bøier sig i den mindste Smaating for den Art Overlegenhed som Hr. B. Olsens.

— Det var uhyre ærgerligt, at Brandes har forraadt Fortuna i »Politiken«; ser De, hvad jeg sagde? — han bliver bare vigtig af den Korrekturlæsning; det burde han aldrig faaet Lov til, og det skal da ogsaa være sidste Gang!

Venskabelige Hilsener.

Deres
Alexander L. Kiell.