Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1884-11-12)

d. 12. 11. 1884.

Kj ære Hr. Alex. Kielland.

Vedlagt har jeg den Ære at sende Dem 1000 Kr. for Maanederne November og December.

Efter Deres Ønske har jeg talt med min Sagfører, der anser det for tvivlsomt at De kan forhindre Olsen i at fremstille Deres Person i sit Panoptikon, naar han modellerer Dem efter det photografiske Billede, som jo foreligger til Salg i Handelen. I alt Fald kan jo Intet ad Rettens Vej foretages i denne Sag, før Figuren er lavet og opstillet. Jeg gik derfor ud til Bernh. Olsen og forestillede ham det Usømmelige i at optage i Panoptikon Portrættet af en Mand, som har bestemt erklæret at han ikke vil udstilles. Han sagde mig, at det jo var for at vise Dem en Ære, og han havde to Grunde til at ønske Deres Billede indlemmet i Samlingen: 1) fordi De er en smuk Mand, 2) fordi De er en af Broderlandets mest fremragende og populære Forfattere.

Hertil svarede jeg, at han jo af Deres Breve maatte vide, at De ikke anser det for en Ære, at De tvertimod betragter Sagen fra et helt modsat Synspunkt og at De aldeles bestemt forlangte ikke at blive portraiteret for at fremstilles. Han lovede mig da, at der aldeles Intet skulde blive gjort ved Deres Billede uden iforvejen at underrette mig derom, og jeg haaber at han opgiver dette sit Forehavende. Jeg samstemmer ganske med Dem i Deres Anskuelse af denne Sag.

s. 465 I Fredags sendtes Ibsens ny Bog til Norge, idag udgaar den her. I næste Uge kommer Deres Fortuna i Handelen og 14 Dage senere Jonas Lie’s »En Malstrøm«. Jeg har en Mængde Bøger paa vStabelen. Stor Travlhed.

Deres hengivneste
Fr. Hegel.