Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1886-04-23)

23-4 86.

Kjære Hr. Kielland.

Tilgiv, at jeg først nu besvarer Deres sidste venlige Brev. Manuskriptet til Komedien sendte jeg Theaterchefen Dagen efter at jeg havde modtaget det, men tillod mig forinden at læse det. Stykket finder jeg meget morsomt og underholdende, men jeg tvivler dog om, at det vil blive antaget til Opførelse. Saa snart jeg faar noget at vide om det fra Theateret, skal jeg strax lade høre fra mig; men der vil sikkert hengaa mindst endnu et Par Uger, inden det sker.

Hvad De skriver om Deres økonomiske Forhold kom mig tildels uventet og har inderlig bedrøvet mig. Det er da heldigvis en Sag, der kan rettes ved den forandrede Levemaade, De har besluttet Dem til og som jo i dette Tilfælde er det ene rigtige. Men at De skulde forbedre Deres Stilling ved at udvandre og maaske — som jeg har set antydet i et norsk Blad — tage Ophold i Paris, maa jeg tvivle om. Ja, hvis De som Jonas Lie, kunde skrive et Par Bøger om Aaret, og De nødvendig maatte bo udenfor Norge for at finde Ro til at arbejde, kunde der være Mening i. De har jo tværtimod vist, at det var i Hjemmet, De har skrevet Deres fleste og bedste Fortællinger og at De under Deres to aarige Ophold her fik forholdsvis meget lidet udrettet i saa Henseende. Under alle Omstændigheder skulde De meget nøje overveje s. 471 den Sag, inden De tager en Beslutning, og først prøve hvordan det gaar ved et forandret Opholdssted i Deres eget Land, ogsaa af Hensyn til Børnene. De vil erindre, at jeg under Deres sidste Besøg her — paa given Foranledning — skrev til Dem, at jeg som Forskud paa Honorarer for fremtidige Arbejder vilde levere Dem end yderligere 2000 Kr., deraf har De hævet 1500 Kr., og jeg gjør mig en Glæde af vedlagt at sende Dem de resterende 500 Kr.

Jeg havde forøvrigt ventet i dette Foraar at modtage Manuskriptet til den Fortælling, De alt i forrige Aar begyndte paa, og som De synes at nære gode Forventninger om, og blev lidt skuffet ved Modtagelsen af Komedien, som jo i heldigste Tilfælde ikke kan komme frem før i næste Saison. Gid De nu maa have Held med Deres ny Fortælling, der forhaabentlig vil blive færdig til Udgivelse lidt tidlig paa Efteraaret. Som et Fingerpeg vil jeg da tillade mig at sige Dem, at de af Deres Bøger — naar jeg undtager Novelletterne — som har vundet mest Anerkjendelse og størst Afsætning, er først Skipper Worse og dernæst Garman & Worse, hvorimod de to sidste Fortællinger (Gift og Fortuna) kun have fundet et ringe Publikum og i de sidste Par Aar saa godt som aldrig efterspørges.

Her have vi havt en streng Vinter med Arbejdsløshed og Nød, som have bevirket Sparsommelighed og Indskrænkninger paa alle Kanter. Bogsalget har som Folge heraf været meget ringe. Flere Boghandlere have falleret, deriblandt to af de største Sortimentsboghandlere, og bragt os Forlæggere betydelige Pengetab.

Vi er Gud ske Lov Alle raske, og igaar flyttede vi til Skovgaard, skjøndt det endnu er temmelig koldt.

De hjærteligste Hilsener fra mine Børn og mig,

Deres hengivne
Fr. Hegel.