Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1886-09-09)

9. Septb. 86.

Kjære Hr. Justitsraad! — her er endelig en Bog. Dedikationen til Bjørnson bedes holdt ganske hemmelig; jeg vil gjøre ham en Overraskelse med den. Jeg haaber, at De ved faa Linier paa Siden og ved alle Midler faar trukket Manuskriptet ud til mange Ark.

Bogen ør god — tror jeg. Men den er ikke meget elskvsøidig mod mine gamle Fiender.

s. 477 Vi tænker nu kanske allerede den 28. September at reise til Frankrige, hvor vi i en liden By, Cernay la ville — nær Paris — har faaet leiet den franske Malers M. Pelouse’s fuldt fæidige Hus for 600 fr. pr. Aar. Jeg veed, dette er ikke efter Deres Hoved; men jeg forsikrer Dem — ja, det vil blive for langt; men vi maa nu afsted.

Hvad der imidlertid ligger mig mest paa Sinde — som De vel kan vide — er Pengene; og derfor har jeg strævet saa med at faa denne Bog færdig, for nu at spørge Dem, om De synes, De kan gjenoptage en maanedlig Udbetaling à conto og da hvor meget? Jeg ved, Tiderne ere slette, og ingen kan jo vide paa Forhaand, hvorledes det vil gaa min Komedie og min Bog, mange Penge skylder jeg Dem ogsaa — tro derfor ikke, at jeg i nogen Maade vil undervurdere de Betænkeligheder, De maatte have; men vær saa snil at svare mig strax. Thi inden jeg faar Deres Svar, kan jeg hverken reise eller overhovedet beslutte noget ordentligt for Fremtiden.

... Jeg er ganske stiv i Fingrene og tom i Hovedet. Den 2den Gangs Skrivning har jeg fuldført i 19 Dage! Hils alle Deres. Vi lever godt.

Deres hengivne
Alexander L. Kielland.